fond menu menu menu menu menu menu
Dorika

Výročná správa za rok 2008

  VÝROČNÁ SPRÁVA

  vypracovaná v zmysle § 25 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch o činnosti za rok 2008

  A) Prehľad činností fondu

  Pri vyhodnotení doterajšej činnosti fondu sme konštatovali, že fond úspešne zahájil svoju činnosť, organizoval viaceré podujatia s cieľom získať finančné prostriedky na pomoc deťom postihnutým rakovinou. Ciele fondu propagoval na letáčikoch s posbou: „Ak môžete, pomôžte ...“

  Fond v roku 2001 deťom liečeným na Detskom onkologickom oddelení Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave daroval vecné a peňažné dary v hodnote 134.251 Sk.

  V roku 2002 fond poukázaním 1 % daní fyzických osôb získal 132.022 Sk. Deťom postihnutým rakovinou a liečeným v uvedenej nemocnici daroval vecné a peňažné dary v hodnote 286.600 Sk.

  V roku 2003 fond organizoval viaceré úspešné akcie za účelom získania finančných prostriedkov, z 1 % podielu zaplatenej dane získal 141.768 Sk, takto deťom postihnutým rakovinou a liečeným na Detskom onkologickom oddelení DFNsP v Bratislave daroval vecné a peňažné dary v hodnote 383.700 Sk.

  V roku 2004 sa zvýšil počet akcií organizovaných fondom za účelom získania finančných prostriedkov, poukázaním 2 % podielu daní získal 498.662 Sk, deťom postihnutým rakovinou a Detskej onkologickej klinike DFNsP v Bratislave daroval vecné a peňažné dary v hodnote 895.350 Sk. V roku 2005 fond získal finančné prostriedky z darov fyzických a právnických osôb, opäť sa zapojil do zbierky v Deň narcisov, organizoval kultúrno – spoločenské podujatia - Deti deťom, Futbalový zápas hviezd a benefičný vianočný koncert. Poukázaním 2 % podielu daní získal 753.477 Sk a takto deťom postihnutým rakovinou a Detskej onkologickej klinike DFNsP v Bratislave daroval vecné a peňažné dary v hodnote 909.300 Sk.

  V roku 2006 fond získal príjmy organizovaním akcií: ”Hokejom pre deti”, "Deti deťom" a na realizáciu projektu „FOND DOROTY KANTHOVEJ pomáha pri rozvíjaní arteterapie na detskej onkológii” od Nadácie pre deti Slovenska získal príspevok vo výške 80.000 Sk. V súčinnosti s Nadáciou Miroslava Šatana a neziskovou organizáciou NEO, sme organizovali „Charitatívny futbalový zápas osobností”, v súčinnosti so ZŠ pri DFNsP a DNsP v Bratislave „Vianočnú burzu” a v súčinnosti so ZUŠ a MsKS v Komárne Benefičný vianočný večer. Poukázaním 2 % podielu daní fond získal 853.225 Sk. Deťom postihnutým rakovinou a Detskej onkologickej klinike DFNsP v Bratislave daroval vecné a peňažné dary v hodnote 634.620 Sk.

  V roku 2007 Fond Doroty Kanthovej a Hokejový klub Hurricanes Komárno spoločne organizovali charitatívny hokejový turnaj "Hokejom pre deti". Členovia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami ZO Komárno, Čalovec, Bajč a Bátorové Kosihy organizovali verejné zbierky pre deti postihnuté rakovinou. Liga proti rakovine organizovala „Deň narcisov“, dobrovoľníci fondu sa tiež zapojili do tejto dobročinnej akcie. Fond a Základná škola pri DFNsP a DNsP v Bratislave spoločne organizovali "Veľkonočnú burzu". FOND DOROTY KANTHOVEJ, Centrum voľného času a Mestské kultúrne stredisko v Komárne opäť organizovali dobročinné detské popoludnie "Deti deťom" a v súčinnosti so Základnou umeleckou školou "Benefičný vianočný večer". Neziskové a mimovládne organizácie a medzi nimi aj náš fond, sa zapojili do boja za zachovanie možnosti poukázania 2 % daní z príjmov fyzických a právnických osôb. Poznatky nášho fondu boli publikované v Knihe: Kampaň za zachovanie 2 % z daní. Fond v roku 2007 poukázaním 2 % podielu zaplatenej dane získal 660.014 Sk. Deťom postihnutým rakovinou a Detskej onkologickej klinike DFNsP v Bratislave fond daroval vecné a peňažné dary v hodnote 673 700 Sk.

  Rok 2008

  FOND DOROTY KANTHOVEJ a Hokejový klub Hurricanes Komárno spoločne organizovali charitatívny hokejový turnaj "Hokejom pre deti", cieľom ktorého bolo výťažok z dobrovoľného vstupného darovať deťom liečeným na rakovinu. V turnaji hrali bratislavskí lekári v HC Kramáre, hostia z HC Kojetín (Česká republika) a Šport V.I.P. Bratislava. Na ľade súperili tenista Miroslav Mečíř, zápasník Jozef Lohyňa, kajakári Michal a Richard Riszdorferovci, Juraj Tarr a ďalší. V prestávke medzi zápasmi sa predstavil krasokorčuliar András Kocsis a rýchlokorčuliari z Tatabánye (Maďarsko). Diváci videli až 32 gólov. Turnaj vyhralo a putovný pohár získalo družstvo HC Kramáre Bratislava. Na 2. mieste sa umiestnilo družstvo Šport V.I.P. Bratislava, na 3. mieste HK Hurricanes a na 4. mieste HC Kojetín. Z dobrovoľného vstupného sa vyzbieralo 23.800 Sk, hokejisti družstva HC Kramáre a družstva Šport V.I.P. Bratislava odovzdali fondu dar športovcov po 10.000 Sk, hokejisti družstva HC Kojetín vo výške 2.300 Sk. Takto celkový výťažok hokejového turnaja bol 46.800 Sk. Fond Doroty Kanthovej výťažok akcie doplnil a Petrovi Prohászkovi a Františkovi Csillagovi ktorí sú z Komárna a obidvaja sú liečení na rakovinu, daroval peňažný dar každému po 30 000 Sk. Členovia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami Komárno na marcovom reprezentačnom stretnutí organizovali zbierku, fondu darovali 5.000 Sk. V priebehu roka ZO ZPCCH Čalovec daroval fondu 4.100 Sk, ZO ZPCCH Komárno ďalších 992 Sk a ZO Bátorové Kosihy 475 Sk. Členovia tohto občianskeho združenia nám darovali 10.567 Sk.

  Liga proti rakovine dňa 11. apríla 2008 už dvanásty rok organizovala celoslovenskú akciu zameranú na boj proti rakovine Deň narcisov. Aj FOND DOROTY KANTHOVEJ oslovil študentov základných a stredných škôl komárňanského regiónu, ktorí v tento deň už siedmykrát darovali narcisy a uskutočnili zbierku na pomoc deťom postihnutým rakovinou. Kvetinárstvo Florist Tímea salón nám darovalo jednu veľkú krabicu plnú kytičkami umelých kvetov. Žiaci ku každému narcisu pripevnili zatváraciu sponku, do košíkov putovalo viac ako 4000 narcisov. Na nástenkách sa objavila výzva: „Spoločne proti rakovine“. Pedagógovia požiadali žiakov, ich rodičov, aby sa zapojili do tejto dobročinnej akcie, na viacerých základných školách na propagáciu tejto výzvy využili aj školský rozhlas. Dňa 11. apríla dobrovoľníci rozdávali žlté narcisy, najmä svojim pedagógom, spolužiakom, žiaci vyšších ročníkov na uliciach miest a obcí. Upriamili pozornosť na to, že počet postihnutých rakovinou a najmä v našom regióne aj počet detí postihnutých rakovinou z roka na rok rastie a narcisy im dávajú nádej, že sa uzdravia. Zároveň zbierali dobrovoľné finančné príspevky a vyzbierali 68.020 Sk. Aj na základe našej výzvy sa zvýšil počet ľudí, ktorí vyjadrili solidaritu s rakovinou postihnutými a boli radi, že mohli pomôcť chorým deťom. Najaktívnejšími boli žiaci nasledovných škôl: žiaci Gymnázia Ľ. J. Šuleka v Komárne, žiaci ZŠ Ulica práce v Komárne, ZŠ v Číčove, Komárňanské ZŠ Ulica Eötvösa, ZŠ Ulica Komenského a ZŠ Rozmarínova, ZŠ Ulica mieru a ZŠ v Zemianskej Olči.

  Dňa 15. decembra fond v súčinnosti so Základnou umeleckou školou a Mestským kultúrnym strediskom v Komárne už siedmy raz organizoval "Benefičný vianočný večer". Už vo vestibule kultúrneho strediska pre prichádzajúch bolo pripravené prekvapenie. Vianočná burza, na ktorej dobrovoľníci fondu ponúkali na predaj za symbolické ceny ručné práce, pohľadnice, vianočné ozdoby, hračky a iné drobnosti V sále vládla atmosféra naplnená láskou a dobrosrdečnosťou, ochotou pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. V programe vystúpili žiaci hudobného odboru ZUŠ, komorná spevácka skupina ZUŠ, žiaci tanečného odboru predniesli tri kreácie – Dunajské vlny, Farebný sen, Protiklady. Všetci boli odmenení veľkým potleskom. Po ich vystúpení nedali sa zahanbiť ani pedagógovia, ktorí zahrali na hudobných nástrojoch - husle, priečna flauta, klavír - Béla Balázs, Eva Sýkorová, Bakos Anita, Elena Hrabovská, Csehi Ágota, spev Ruženy Baloghovej na klavíri sprevádzala Marianna Prágay. V priebehu programu prítomných sme oboznámili s doterajšou činnosťou fondu. V roku 2008 fond poskytol desiatim deťom peňažné dary v hodnote 130 000 Sk a vecné dary v hodnote 4 000 Sk. Prítomným šestnástim deťom liečeným na rakovinu alebo alebo iné závažné ochorenie, resp. ich príbuzným, Mária Kanthová odovzdala peňažné dary v hodnote 85 000 Sk a vecné dary v hodnote 26 500 Sk. Ďalej oznámila, že aj ďalšie deti obdržia peňažné a vecné dary ešte pred vianocami. Vyvrcholením programu bolo, keď MUDr. Kristíne Husákovej odovzdala vecný dar venovaný Detskej onkologickej klinike DFNsP v Bratislave v hodnote 500 000 Sk. Tento dar pozostáva z dvoch kusov súboru premietacej techniky (jeden pre potreby konzílií lekárov, spoločenských akcií a druhý do herne detí), LCD televízne prijímače s DVD prehrávačmi do každej izby detí (18 kusov), rozkladacie kreslá (9 kusov) a rozkladacie lôžka (10 kusov) pre matky chorých detí, farmaceutické prípravky (Herpík) na zníženie negatívnych vedľajších účinkov chemoterapie. V roku 2008 FOND DOROTY KANTHOVEJ „cenu za nezištnú pomoc“ udelil Eve Sýkorovej a Andrei Hodekovej, pedagógom ZUŠ a Viktórii Szüllőovej, študentke tanečného odboru ZUŠ. Na benefičnom vianočnom večierku z dobrovoľného vstupného v prospech detí liečených na rakovinu sa vyzbieralo 39 400 Sk. Výťažok vianočnej burzy bol 2 650 Sk, takto celkový výťažok vianočného benefičného predstavenia bol 42.050 Sk.

  FOND DOROTY KANTHOVEJ aj v roku 2008 spolupracoval s neziskovou organizáciou Plamienok. Piatim deťom, ktoré sú v starostlivosti tohto detského hospicu poskytol peňažné dary v hodnote 25 000 Sk a vecné dary v hodnote 5 000 Sk.

  FOND DOROTY KANTHOVEJ nadviazal spoluprácu s nadáciou BÁTOR TÁBOR so sídlom v Budapešti (Maďarsko), ktorá každoročne organizuje letné medzinárodné tábory aj pre deti liečené na rakovinu. Podľa predbežných rokovaní v roku 2009 už aj deti zo Slovenska budú účastníkmi letnej rekreácie organizovanej nadáciou Bátor Tábor.

  Neziskové a mimovládne organizácie, medzi nimi aj náš fond bol registrovaný ako prijímateľ 2 % -ného podielu daní z príjmov fyzických a právnických osôb. V regionálnych časopisoch Komárňanské listy, Delta, na webovej stránke www.ludia-ludom.sk zverejnil výzvy a aj vďaka týmto aktivitám v roku 2008 poukázaním 2 % -ného podielu zaplatenej dane získal 484 908 Sk.

  FOND DOROTY KANTHOVEJ deťom postihnutým rakovinou a Detskej onkologickej klinike DFNsP v Bratislave v roku 2008 daroval vecné a peňažné dary v hodnote 836.000 Sk.

  Hodnota vecných a finančných darov, ktoré fond poskytol deťom liečeným na rakovinu v období od 12. 2. 2001 do 31. 12. 2008 činí 4.752.521 Sk.

  B) Ročná účtovná závierka

  Číselné údaje o výsledkoch hospodárenia za rok 2008 sú nasledovné:
 • Príjmy: >
 • príjmy z majetku: úroky: 21.865 Sk
 • dary a príspevky: 89.602 Sk
 • z verejných zbierok: 0 Sk
 • z organizovania akcií: 156.870 Sk
 • z príspevkov 2 % podielu zaplatenej dane: 484.908 Sk
 • ostatné: 0 Sk
 • Spolu: 753.245 Sk • Výdavky:
 • výdavky za služby: 74.160 Sk
 • investičný majetok, zásoby, mzdy, platby do fondov: 0 Sk
 • daň z príjmov: 4.141 Sk
 • ostatné výdavky: 803.381 Sk
 • Spolu: 881.682 Sk

 • Z toho:
 • výdavky na správu: 32.883 Sk
 • výdavky na účel fondu: 803.381 Sk
 • výdavky na organizovanie vlastných akcií: 41.277 Sk
 • Rozdiel príjmov a výdavkov spolu: -128.437


 • Stav majetku a záväzkov fondu k 31. 12. 2008:
 • Nehmotný investičný majetok, hmotný investičný majetok, zásoby, pohľadávky: 0 Sk
 • Majetok fondu tvorili peniaze v pokladni: 12.993 Sk
 • peniaze na bežnom účte: 831.378 Sk
 • Záväzky: 0 Sk
 • Úvery: 0 Sk
 • Rozdiel majetku a záväzkov: 844.371 Sk
  K tejto výročnej správe sú pripojené ako prílohy nasledovné písomnosti:
 • - Výkaz o príjmoch a výdavkoch, majetku a záväzkoch k 31.12.2008 zn. NO Úč 1 - 01
 • - Správa o použití podielu 2 % dane z príjmov prijatého v roku 2007 uverejnená v Obchodnom vestníku

 • Komentár k výsledkom ročnej účtovnej závierky:

  Kladne hodnotíme skutočnosť, že fyzické osoby darovali fondu finančné prostriedky vo výške 64.035 Sk, z toho jeden anonymný darca 3.600 Sk. Právnické osoby nám darovali finančné dary vo výške 25.567 Sk. Príjmy z akcií organizovaných na dosiahnutie účelu fondu sme získali finančné prostriedky vo výške 156.870 Sk. Najväčší príjem sme získali poukázaním 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb vo výške 484.908 Sk. V predchádzajúcich rokoch získali sme vyššiu sumu, avšak došlo aj k zvýšeniu počtu prijímateľov 2 % podielu dane. V nasledujúcom roku bude potrebné byť aktívnejší pri získaní 2 % podielu zaplatenej dane fyzických a právnických osôb. Výška úrokov bola 21.865 Sk. Z uvedeného vyplýva, že za rok 2008 príjmy fondu činili 753.245 Sk

  Kladne hodnotíme skutočnosť, že z celkových výdavkov vo výške 881.682 Sk výdavky na správu fondu činili iba 32.883 Sk, t. j. 3,73 %. Výška výdavkov na správu bola oveľa nižšia než zákonom a štatútom povolený 15 %, pretože tak ako za predchádzajúce roky, ani v hodnotenom období fond nevyplácal žiadne mzdové prostriedky, ani cestovné, na prevádzku vynaložil iba najnutnejšie výdavky (poplatky banke, poštovné a notársky poplatok) a na organizovanie vlastných akcií použil 41.277 Sk. V priebehu roka fond 32 deťom (niektorým aj viackrát) odovzdal peňažné dary vo výške 295.000 Sk a vecné dary v hodnote 40.000 Sk. Fond peňažné dary poskytol deťom liečeným na rakovinu a iné závažné choroby, a to na úhradu zvýšených výdavkov spojených s posilnením imunitného systému detí a odstránením nežiaducich následkov chemoterapie, ako aj príspevky na zakúpenie zdravotníckych pomôcok (protéz). Deťom ako vecné dary vždy daroval plyšové a iné hračky, knižky, CD, lego, školské potreby, vždy s prihliadnutím na odkázanosť, vek a záľuby dieťaťa. Detskej onkologickej klinike DFNsP v Bratislave odovzdal vecný dar v hodnote 500.000 Sk. Týmto darom, ktorý je konkretizovaný na 4. strane tejto správy, došlo k vylepšeniu vybavenia nemocnice. Deťom, spolu organizátorom a sponzorom daroval CD a DVD nahrávky o jednotlivých vlastných akciách fondu.

  Hodnota v roku 2008 odovzdaných peňažných a vecných darov je 836.000 Sk

  Fond o poskytnutých daroch vyhotovuje darovacie zmluvy, eviduje zoznam detí, ktorým poskytol dary. K darovacím zmluvám sú pripojené lekárske správy o tom, že ide o malých pacientov liečených na onkologické alebo iné závažné ochorenie.

  Celkový majetok fondu ku dňu 31. 12. 2008 činil 844.371 Sk, ktorý pozostával z finančných prostriedkov na bežnom účte vo výške 831.378 Sk a v pokladni vo výške 12.993 Sk, fond nevykázal žiadne záväzky, takže čistý majetok fondu je 844.371 Sk.

  Zverejnenie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb

  FOND DOROTY KANTHOVEJ v roku 2007 prijal 2 % podiel dane z príjmov fyzických a právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2006 vo výške 660.014 Sk. Túto sumu v roku 2007 a 2008 použil na nasledovné účely:

  Za účelom zlepšenia zdravotnej starostlivosti a zlepšenia úrovne vybavenia nemocnice Detskej onkologickej klinike DFNsP v Bratislave daroval vecné dary:
  - premietaciu techniku pre konzílie lekárov a do herne detí, , ktorá pozostáva z nasledovných vecí: DVD prehrávač KENWOD DVF-3070s, Plátno Elite Screens 99“, projektor Pan. PTAE-200 + pl. + dk, projektor SONY VPL-HS3, Reproset JAMO E-310 PDD BE, DVD prehrávač PHILIPS DVP 3260 v hodnote 53.200 Sk
  - LCD monitory (televízory) zn. SAMSUNG LE-32A336 v počte 18 ks,
  - DVD prehrávače zn. SAMSUNG DVD P-380 v počte 18 ks v hodnote 278.820 Sk
  - Rozkladacie kreslá zn. Lycksele 9 ks
  - rozkladacie ležadlá zn. Moskau – 10 ks v hodnote 76.420 Sk

  Za účelom prehĺbenia starostlivosti o zdravotne postihnuté deti 26 deťom sme darovali peňažné a vecné dary v hodnote 197.198 Sk.

  V záujme prevencie v boji proti rakovine a informácií o činnosti Fondu Doroty Kanthovej za vyhotovenie CD a DVD nahrávok o vlastných akciách sme vynaložili 54.376 Sk. Na uvedené účely použili sme finančné prostriedky získané z poukázaného 2 % daní z príjmov fyzických a právnických osôb v celkovej výške 660.014 Sk.

  Táto špecifikácia použitia prijatého podielu zaplatenej dane bola zverejnená dňa 22. 5. 2009 v Obchodnom vestníku č. 96A/2009 na strane 213.

  Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že FOND DOROTY KANTHOVEJ pracuje z roka na rok aktívnejšie, organizuje nielen vlastné akcie, ale spoločne s inými organizátormi, takto dochádza k prehĺbeniu boja proti rakovine a boja za zdravý životný štýl.

  Činnosť fondu prerástol hranice Komárňanského regiónu. Heslo „Spoločne proti rakovine“ sa uplatňuje v každodennej práci fondu. Činnosť fondu podporujú tisícky dobrosrdečných ľudí. Akcie fond organizuje s cieľom získať finančné prostriedky na pomoc deťom postihnutým rakovinou. Získané finančné prostriedky využíva na pomoc konkrétnym deťom postihnutým rakovinou, ktoré sú liečené nielen na Detskej onkologickej klinike v Bratislave, ale aj v Banskej Bystrici a v Košiciach, ako aj na zlepšenie zdravotnej starostlivosti, podmienok a úspešnosti liečby, a zároveň všetky ním organizované akcie využíva na prehĺbenie účinnosti preventívnych akcií v boji proti rakovine.

  Záverom môžeme konštatovať, že hospodárenie fondu bolo v súlade so zákonom a štatútom fondu a ôsmy rok činnosti fondu bol úspešnejší ako tie predchádzajúce.

  V Komárne, 15. 04. 2009

  JUDr. Mária Kanthová
  správca fonduslovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb
>