fond menu menu menu menu menu menu
Dorika

Výročná správa za rok 2007

  VÝROČNÁ SPRÁVA

  vypracovaná v zmysle § 25 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch o činnosti za rok 2007

  A) Prehľad činností fondu

  Fond Doroty Kanthovej a Hokejový klub Hurricanes Komárno spoločne organizovali charitatívny hokejový turnaj "Hokejom pre deti", cieľom ktorého bolo výťažok z dobrovoľného vstupného darovať deťom liečeným na rakovinu a aby významí športovci a iné osobnosti zahrali dobrý hokej a postarali sa o výbornú zábavu. Turnaj začali hostia Šport VIP Bratislava a HK Kramáre Bratislava. Výsledok zápasu bol 2 : 2. Druhý zápas zahrali domáci HK Hurricanes a HK Kramáre Bratislava. Výsledok zápasu bol 3 : 3. Tretí zápas zahrali HK Hurricanes a Šport VIP Bratislava. Výsledok zápasu bol 4 : 6. Najúspešnejším družstvom bolo mužstvo Šport VIP Bratislava, ktoré strelilo 8 gólov. V tomto družstve hrali tenista Miloš Mečíř, zápasník Jozef Lohyňa a komárňanskí kajakári Michal a Richard Riszdorferovci a Juraj Tarr. Nesklamal nás ani HK Kramáre, pretože doktori, ktorí liečia pacientov v nemocnici na Kramároch dali 5 gólov. MUDr. Adamek dal až 3 góly a ďalšie MUDr. Vozár a MUDr. Orbán. Medzi domácimi hráčmi, ktorí dali 7 gólov, najúspešnejšími boli Eduard Goron, Tomáš Ferenc a Ľuboš Púchovský. Každý bol spokojný s výkonom rozhodcov Vierky Šilhavíkovej a Miroslava Hlinku, ktorí rozhodovali prísne a spravodlivo. Pamätnú dosku a titul najúspešnejšieho hráča, o ktorom hlasovali všetci hokejisti, získala rozhodkyňa Vierka Šilhavíková. Ďalším prekvapením hokejového turnaja bola dievčenská skupina JÉGVARÁZS z Tatabánye (Maďarsko). Päť krásnych krasokorčuliarok, najmenšia mala 8 rokov, ktoré pod vedením trénerky Barbara Botos trénujú iba druhý rok, svojím tancom na ľade očarili divákov. Výťažok z turnaja bol 19.000 Sk. Organizátori sa rozhodli túto sumu darovať štvrorročnému Adamovi Šátekovi z Bátorových Kosíh, ktorý je liečený na leukémiu, už druhýkrát absolvuje chemoterapiu a jeho život môže zachrániť iba transplantácia kostnej drene. Fond mu odovzdal peňažný dar vo výške 25.000 Sk.

  Členovia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami Komárno na marcovom reprezentačnom stretnutí organizovali zbierku, fondu darovali 3.800 Sk. V priebehu roka ZO ZPCCH Čalovec daroval fondu 3.900 Sk, ZO ZPCCH Bajč 1.100 Sk, ZO Bátorové Kosihy 630 Sk a ZO ZPCCH Komárno 810 Sk. Členovia tohto občianskeho združenia nám darovali 10.240 Sk.

  Liga proti rakovine dňa 13. apríla 2007 už jedenásty rok organizovala celoslovenskú akciu zameranú na boj proti rakovine DEŇ NARCISOV. V Komárne a v okolitých mestách a dedinách na mnohých miestach sme sa stretli so študentmi a inými dobrovoľníkmi Ligy proti rakovine, ktorí rozdávali narcisy. Nimi vyzbierané finančné príspevky poukázali na účet Ligy proti rakovine, ktorá ich použije na zlepšenie životných podmienok občanov postihnutých rakovinou, na podporu vedeckovýskumných prác a na rozšírenie preventívno-výchovnej činnosti v boji proti rakovine. Aj Fond Doroty Kanthovej oslovil študentov základných a stredných škôl komárňanského regiónu, ktorí v tento deň už šiestykrát darovali narcisy a uskutočnili zbierku na pomoc deťom postihnutým rakovinou. Kvetinárstvo Florist Tímea Salón nám darovalo jednu veľkú krabicu plnú kytičkami umelých kvetov. Pred veľkonočnými sviatkami žiaci sa pustili do práce. Do prípravných prác sa zapojilo asi 102 žiakov, ktorí v päť – šesťčlenných skupinách ku každému narcisu pripevnili zatváraciu sponku. Niektoré skupiny pripravili aj niekoľko sto kusov, a takto do košíkov putovalo viac ako 4500 narcisov. Na nástenkách sa objavila výzva: „Spoločne proti rakovine“. Pedagógovia požiadali žiakov, ich rodičov, aby sa zapojili do tejto dobročinnej akcie, na viacerých základných školách na propagáciu tejto výzvy využili aj školský rozhlas. Dňa 13. apríla dobrovoľníci rozdávali žlté narcisy, najmä svojim pedagógom, spolužiakom, žiaci vyšších ročníkov na uliciach miest a obcí. Upriamili pozornosť na to, že počet postihnutých rakovinou a najmä v našom regióne aj počet detí postihnutých rakovinou z roka na rok rastie a narcisy im dávajú nádej, že sa uzdravia. Zároveň zbierali dobrovoľné finančné príspevky a vyzbierali 65.020 Sk. Sme toho názoru, že aj na základe našej výzvy sa zvýšil počet tých, ktorí vyjadrili solidaritu s rakovinou postihnutými a boli radi, že mohli pomôcť chorým deťom. Najaktívnejšími boli žiaci nasledovných materských, základných a stredných škôl: Gymnázium J. Ľ. Šuleka v Komárne, Základná škola a materská škola s VJM v Číčove, Základná škola s VJM Ulica práce v Komárne, Základná škola v Zemianskej Olči, Základná škola s VJM Ulica Eötvösa v Komárne, Základná škola Ulica Komenského v Komárne, Základná škola s VJM Ulica mieru v Komárne, Základná škola s VJM v Zemianskej Olči, Materská škola v Zemianskej Olči, Materská škola s VJM Ulica Eötvösa v Komárne.

  Fond a Základná škola pri DFNsP a DNsP v Bratislave spoločne organizovali "Veľkonočnú burzu". V priestoroch nemocnice učiteľky a deti ponúkali na predaj predmety, ktoré vyhotovili deti hospitalizované v nemocnici. Výťažok burzy vo výške 25.000 Sk sme darovali tejto ZŠ na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej práce.

  Fond Doroty Kanthovej, Centrum voľného času a Mestské kultúrne stredisko v Komárne už šiesty raz organizovali dobročinné detské popoludnie "Deti deťom". Na javisku amfiteátra Dôstojníckeho pavilónu sa vystriedalo až 228 účinkujúcich, žiaci materských, základných a stredných škôl. V programe škôkári MŠ Ulica Eötvösa 48 zahrali detské hry, členovia Združenia na pomoc mentálne postihnutým zatancovali cigánsky tanec, žiaci Cirkevnej ZŠ a Gymnázia Marianum zahrali na flaute a Mátyás Balogh predniesol ľudovú baladu. Evelyn a Odett Takácsová, Marian Kuchár a Richard Szentiványi zatancovali spoločenské tance. Veľký úspech mali žiaci tanečného odboru ZUŠ Komárno a ich tanečné kreácie "kamarátky" a "údery srdca". Žiaci ZŠ Ulica práce ukázali svoje žonglérske umenie a to, že radi tancujú moderné tance. Žiaci ZŠ Ulica mieru zatancovali rock and roll i ľudové tance. Žiaci ZŠ Hurbanovo - skupina Rosnička, zaspievali ľudové piesne a zatancovali ľudové tance. Žiaci ZŠ Eötvösa Komárno zatancovali nostalgický tanec a žiaci ZŠ Dulovce opäť predviedli akrobatické cvičenie na ľavičkách a aerobik. Skupina Ouesiders obohatila program break-om. Program ukončili dievčatá, ktoré v Centre voľného času nacvičili moderné tance. Vyvrcholením programu bolo odovzdanie výťažku veľkonočnej burzy vo výške 25.000 Sk pani učiteľke ZŠ pri nemocnici a vecného daru Detskej onkologickej klinike DFNsP v Bratislave v hodnote 25.000 Sk. Tento dar - počítačové programy, CD a DVD nahrávky, knihy a hračky prevzala doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc. prednostka kliniky. Na záver programu deti a diváci spoločne zaspievali dve piesne a ako prejav solidarity s deťmi celého sveta a spoločného boja proti rakovine, deti vypustili 300 farebných balónov. Na tejto akcii z dobrovoľného vstupného sa vyzbieralo 11.900 Sk.

  Začiatkom decembra fond v súčinnosti so Základnou umeleckou školou a Mestským kultúrnym strediskom v Komárne už šiesty raz organizovali "Benefičný vianočný večer". V sále vládla atmosféra naplnená láskou a dobrosrdečnosťou, ochotou pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. V programe vystúpili sláčikový komorný súbor žiakov, Zoltán Benkó na klavíri, Tibor Bertók, aj tohoročný držiteľ titulu "prešporský Paganini" predviedol svoje umenie na husliach. Okrem nich veľkým potleskom boli odmenení aj žiaci tanečného odboru za tanečné kreácie: zimná melanchólia, luskáčik a biele Vianoce. Po ich vystúpení nedali sa zahanbiť ani pedagógovia, ktorí zahrali na hudobných nástrojoch - husle, priečna flauta, klavír (Béla Balázs, Eva Sýkorová, Mária Bobálová), na klavíri Marianna Prágay. Spev Anity Bakosovej sprevádzali Agáta Csehiová na klavíri a Eva Sýkorová na priečnej flaute. Program ukončila ária Ave Maria v podaní Renáty Kuczmanovej a Márie Bobálovej (klavír). V priebehu programu Mária Kanthová vyhodnotila doterajšiu činnosť fondu, prítomným deťom liečeným na rakovinu alebo ich príbuzným odovzdala peňažné a vecné dary v hodnote 100.000 Sk. Oznámila, že aj ďalšie deti obdržia peňažné a vecné dary ešte pred vianocami v hodnote 160.000 Sk. Nemocnica na Kramároch - Detská onkologická klinika dostala do daru dve termo - akupresúrne masážne postele CERAGEM s príslušenstvom v hodnote 200.000 Sk. Tieto postele jemne masírujú chrbát a vyžarujú infračervané teplo, majú prispievať k zlepšeniu zdravotného stavu a posilneniu imunitného systému. Tento dar, ktorý prevzal MUDr. Andrej Čižmár, onkológ kliniky, by mali využívať choré deti, ich rodičia, lekári a ostatní zamestnanci nemocnice. Na benefičnom vianočnom večierku v prospech detí liečených na rakovinu sa vyzbieralo 40.100 Sk.

  Neziskové a mimovládne organizácie a medzi nimi aj náš fond, sa zapojili do boja za zachovanie možnosti poukázania 2 % daní z príjmov fyzických a právnických osôb. Poznatky nášho fondu boli publikované v Knihe: Kampaň za zachovanie 2 % z daní, v regionálnych časopisoch Komárňanské listy, Delta, aj na webovej stránke: www.ludia-ludom.sk Fond aj vďaka týmto aktivitám v roku 2007 poukázaním 2 % podielu zaplatenej dane získal 660.014 Sk.

  Z vyššie uvedeného vyplýva, že Fond Doroty Kanthovej pracuje z roka na rok aktívnejšie, organizuje stále viac akcií spoločne s inými organizátormi, v dôsledku čoho dochádza k prehĺbeniu boja proti rakovine a boja za zdravý životný štýl. O jednotlivých akciách a výsledkoch práce fondu pravidelne boli uverejnené články v regionálnej tlači v týždenníku DELTA, v Komárňanských listoch, ale boli uverejnené články aj v novinách s celoštátnou pôsobnosťou (Sme, Šport) a reportáže z akcií v Komárňanskej televízii, ale aj v televízii Markíza a STV.

  Fond kladne hodnotí aj spoluprácu s inými neziskovými organizáciami (Fórum – informačné centrum, Agora – informačné centrum, s ktorými spolupracoval pri vyhodnotení doterajších poznatkov o použití 2 % podielu zaplatenej dane fyzických a právnických osôb v záujme zachovania tejto formy pomoci neziskovým organizáciám. Pri vyhodnotení činnosti fondu je potrebné poukázať na to, že fond peňažné dary poskytol deťom liečeným na rakovinu na úhradu zvýšených výdavkov spojených s posilnením imunitného systému detí a odstránením nežiaducich následkov chemoterapie, ako aj príspevky na zakúpenie zdravotníckych pomôcok (protéz). Deťom ako vecné dary vždy daroval plyšové a iné hračky, knižky, CD, lego, školské potreby, vždy s prihliadnutím na odkázanosť, vek a záľuby dieťaťa. Nemocnici – Detskej onkologickej klinike DFNsP v Bratislave vždy daroval vecné dary s cieľom zvýšenia účinnosti liečby. Deťom, spolu organizátorom a sponzorom daroval CD a DVD nahrávky o jednotlivých akciách. Fond nemá ani jedného zamestnanca, preto doposiaľ neuhrádzal žiadne mzdy, odmeny, cestovné výdavky, a výdavky na správu vynaložil iba v minimálne nevyhnutnej výške. Asi 80 % práce bezplatne vykonávajú Dórikiní rodičia, ktorým pomáhajú dobrovoľníci - vyššie uvedení spolu organizátori akcií.

  Činnosť fondu prerástol hranice Komárňanského regiónu. Heslo „Spoločne proti rakovine“ sa uplatňuje v každodennej práci fondu. Činnosť fondu podporujú tisícky dobrosrdečných ľudí. Akcie fond organizuje s cieľom získať finančné prostriedky na pomoc deťom postihnutým rakovinou. Získané finančné prostriedky využíva na pomoc konkrétnym deťom postihnutým rakovinou, ktoré sú liečené na Detskej onkologickej klinike v Bratislave, ako aj na zlepšenie zdravotnej starostlivosti, podmienok a úspešnosti liečby v tejto nemocnici, a zároveň všetky ním organizované akcie využíva na prehĺbenie účinnosti preventívnych akcií v boji proti rakovine.

  B) Ročná účtovná závierka

  Číselné údaje o výsledkoch hospodárenia za rok 2007 sú nasledovné:
 • Príjmy: >
 • príjmy z majetku: úroky: 14.632 Sk
 • dary a príspevky: 197.150 Sk
 • z verejných zbierok: 0 Sk
 • z organizovania akcií: 236.020 Sk
 • z príspevkov 2 % podielu zaplatenej dane: 660.014 Sk
 • ostatné: 0 Sk
 • Spolu: 1.093.184 Sk • Výdavky:
 • výdavky za služby: 72.799 Sk
 • investičný majetok, zásoby, mzdy, platby do fondov: 0 Sk
 • ostatné výdavky: 659.774 Sk
 • Spolu: 732.573 Sk

 • Z toho:
 • výdavky na správu: 15.688 Sk
 • výdavky na účel fondu: 659.774 Sk
 • výdavky na organizovanie vlastných akcií: 57.110 Sk
 • Rozdiel príjmov a výdavkov spolu: 471.058 Sk


 • Stav majetku a záväzkov fondu k 31. 12. 2007:
 • Nehmotný investičný majetok, hmotný investičný majetok, zásoby, pohľadávky: 0 Sk
 • Majetok fondu tvorili peniaze v pokladni: 79.848 Sk
 • peniaze na bežnom účte: 892.961 Sk
 • Záväzky: 0 Sk
 • Úvery: 0 Sk
 • Rozdiel majetku a záväzkov: 972.809 Sk
  K tejto výročnej správe sú pripojené ako prílohy nasledovné písomnosti:
 • - Výkaz o príjmoch a výdavkoch k 31.12.2007 zn. NO Úč 1 - 01
 • - Správa o použití podielu 2 % dane z príjmov uverejnená v Obchodnom vestníku

 • Kladne hodnotíme skutočnosť, že fyzické osoby darovali fondu finančné prostriedky vo výške 144.210 Sk a právnické osoby vo výške 50.240 Sk. V roku 2007 od anonymných darcov sme získali 2.700 Sk. Príjmy z akcií organizovaných na dosiahnutie účelu fondu sme získali finančné prostriedky vo výške 236.020 Sk. Najväčší príjem sme získali poukázaním 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb vo výške 660.014 Sk. Výška úrokov bola 14.632 Sk. Z uvedeného vyplýva, že za rok 2007 príjmy fondu činili 1.093.184 Sk.

  Kladne hodnotíme skutočnosť, že z celkových výdavkov vo výške 732.573 Sk výdavky na správu fondu činili iba 15.688 Sk, t. j. 2,14 %. Výška výdavkov na správu bola oveľa nižšia než zákonom a štatútom povolený 15 %, pretože tak ako za predchádzajúce roky, ani v hodnotenom období fond nevyplácal žiadne mzdové prostriedky, ani cestovné, na prevádzku vynaložil iba najnutnejšie výdavky (poplatky banke, poštovné a notársky poplatok) a na organizovanie vlastných akcií 57.110 Sk. V priebehu roka fond 32 deťom odovzdal peňažné dary vo výške 390.200 Sk a vecné dary v hodnote 33.500 Sk. ZŠ pri nemocnici daroval peňažný dar 25.000 Sk - výťažok veľkonočnej burzy a Detskej onkologickej klinike vecný dar v hodnote 225.000 Sk.

  Hodnota v roku 2007 odovzdaných peňažných a vecných darov je 673.700 Sk.

  Fond o poskytnutých daroch vyhotovuje darovacie zmluvy, eviduje zoznam detí, ktorým poskytol dary. K darovacím zmluvám sú pripojené lekárske správy o tom, že ide o malých pacientov liečených na onkologické ochorenie.

  Celkový majetok fondu ku dňu 31. 12. 2007 činil 972.809 Sk, ktorý pozostával z finančných prostriedkov na bežnom účte vo výške 892.961 Sk a v pokladni vo výške 79.848 Sk, fond nevykázal žiadne záväzky, takže čistý majetok fondu je 972.809 Sk.

  Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti možno konštatovať, že získané finančné prostriedky fond aj v hodnotenom období využíval na pomoc konkrétnym deťom postihnutým rakovinou, ktoré sú liečené v DFNsP na Detskej onkologickej klinike v Bratislave, ako aj na zlepšenie zdravotnej starostlivosti, podmienok a úspešnosti liečby v tejto nemocnici a zároveň všetky ním organizované akcie využíval na prehĺbenie účinnosti preventívnych akcií v boji proti rakovine.

  Záverom môžeme konštatovať, že hospodárenie fondu bolo v súlade so zákonom a štatútom fondu a siedmy rok činnosti fondu bol úspešnejší ako tie predchádzajúce.

  V Komárne, 15. 4. 2008

  JUDr. Mária Kanthová
  správca fonduslovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb