fond menu menu menu menu menu menu
Dorika

Výročná správa za rok 2006

  VÝROČNÁ SPRÁVA

  vypracovaná v zmysle § 25 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch o činnosti za rok 2006

  A) Prehľad činností fondu

  Fond príjmy získal z nasledovných akcií organizovaných fondom:

  V súčinnosti s Hokejovým klubom Hurricanes Komárno organizoval benefičnú akciu: ”Hokejom pre deti”. Hokejisti z Komárna, ktorí pod vedením Tibora Horjána hrajú hokej výlučne ako amatéri, sa stretli s osobnosťami športu s družstvom VIP Bratislava. Družstvo hostí viedol Jozef Lohyňa, posilnili ho aj známi športovci z Komárna (Michal a Richard Riszdorferovci, Juraj Tarr, Zoltán Szabó). Bol to skvelý zápas plný napätia. Výsledok bol 1 : 10, avšak na tomto zápase domáci hráči (Nagy Balázs, Bernáth starší i mladší, Trávniček, Illáš, Goron, Greisinger starší i mladší, Pavlovčík, Kyselica, Kudlík, Močáry, Gonda, Imely, Ferenczi, Miškovič) nezostali porazení, pretože skutočným víťazom sa stali choré deti, v prospech ktorých sa vyzbieralo 11.200 Sk. Prítomným divákom športovci pripravili príjemný zážitok a počas prestávok medzi jednotlivými tretinami si zasúťažili deti, ktorú vyhral Attila Pipper zo ZŠ z Ulice mieru Komárno.

  V súčinnosti so základnými organizáciami Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami marci opätovne sme organizovali verejnú zbierku členov, výťažok ktorej bol 8.060 Sk.

  V apríli v súčinnosti s Ligou proti rakovine na „Deň narcicov” žiaci základných a stredných škôl z kytičiek umelých narcisov, ktoré nám darovalo Kvetinárstvo Florist Tímea, pripravili 5 000 narcisov, ku každému kvetu pripevnili otváracie sponky, ktoré darovali svojim pedagógom, spolužiakom, žiaci vyšších ročníkov na uliciach miest a obcí. Upriamili pozornosť na to, že počet postihnutých rakovinou z roka na rok rastie, a narcisy im dávajú nádej, že sa uzdravia. Výťažok verejnej zbierky bol: 66.110 Sk. Najaktívnejšími boli žiaci Gymnázia Hansa Selyeho, J. Ľ. Šuleka, žiaci ZŠ a MŠ v Číčove, ZŠ v Zemianskej Olči, ZŠ Ulica Eötvösa, Ulica práce, Ulica Komenského v Komárne a ďalší.

  V júni v súčinnosti s Centrom voľného času a Mestským kultúrnym strediskom v Komárne už piatykrát sme organizovali kultúrno- spoločenské podujatie „Deti deťom”.V programe vystúpilo 220 žiakov materských, základných stredných škôl okresu. Program zahájili mažoretky zo ZŠ Ulica Eötvösa, po nich vystúpili škôlkári MŠ Ulica Eötvösa č. 48, deti zo Združenia mentálne postihnutej mládeže si zatancovali grécky tanec, nechýbali tanečné vystúpenia – moderné tance (Gymnázium Ľ.J. Šuleka, ZŠ Ulica Eötvösa, ZŠ Ulica mieru, ZŠ Ulica práce), ani ľudové tance (ZŠ Hurbanovo – Rosnička), ďalší spevom obohatili program (ZŠ Ulica Komenského, Gymnázium H. Selyeho). Žiaci ZŠ Dulovce si zaslúžili potlesk za gymnastické vystúpenie a hostia z Farnej – skupina Malý Nádas za detské hry a ľudové tance.
  Vyvrcholením programu bolo odovzdanie peňažného daru vo výške 20.000 Sk riaditeľke ZŠ pri DFNsP a DNsP v Bratislave na realizáciu projetku: „Fond Doroty Kanthovej pomáha pri rozvíjaní arteterapie na detskej onkológii”. Nadácia pre deti Slovenska schválila tento projekt a príspevok na jeho realizáciu vo výške 80.000 Sk. Takto získané finančné prostriedky mohli využívať učiteľky materskej a základnej školy v nemocnici na detskej onkológii v každodennej práci s deťmi liečenými na rakovinu. Deti podľa projektu mali možnosť oboznámiť sa s metódami arteterapie, malovať hodvábne šatky, šály, obrazy, malovať na sklo (window art), na textil, vyskúšať prácu s hlinou, vyrobiť šperky (náramky, retiazky), sviečky a rôzne iné ozdobné a darčekové predmety.
  Na záver programu – osláv dňa detí, deti a prítomní diváci spoločne zaspievali dve piesne a ako prejav solidarity s deťmi celého sveta a spoločného boja proti rakovine, deti vypustili 300 farebných balónov. Z dobrovoľného vstupného sa vyzbieralo 10.500 Sk.

  V júni v súčinnosti s Nadáciou Miroslava Šatana a neziskovou organizáciou NEO, ktorej zakladateľom bol Stano Radič, už tretíkrát sme organizovali „Charitatívny futbalový zápas osobností”, ktorý sa uskutočnil na štadióne Vion v Zlatých Moravciach. Proti sebe nastúpili mužstvá Miroslava Šatana a veľvyslancov akreditovaných na Slovensku. Záštitu nad podujatím prevzala Iveta Radičová, ministerka práce a sociálnych vecí a rodiny, ktorá urobila výkop spolu so Serafínou Ostrihoňovou, primátorkou mesta Zlaté Moravce. Diváci (asi 600 osôb) mali obrovskú radosť, lebo videli skvelý zápas. Na ihrisku najväčší úspech mali Miro Šatan, Peter Bondra a Ibi Maiga. V Šatanovom družstve hrali aj hráči z Komárna – známi športovci Attila Szabó, Zoltán Szabó a Pulyka. Diváci videli viac gólov ako na majstrovstvách sveta vo futbale, padlo až neuveriteľných 16 gólov. Výsledok zápasu bol 8 : 8 . Organizátori Nadácia Miroslava Šatana, Fond Doroty Kanthovej a nezisková organizácia NEO ako organizátor Projektu pre náhradné rodiny „Všetci sú doma” odovzdali deťom postihnutým rôznymi chorobami finančné a vecné dary v hodnote 220.000 Sk, z toho Fond Doroty Kanthovej vo výške 100.000 Sk. Najmä deti, spomedzi ktorých nechýbali ani deti liečené na detskej onkológii, aj dospelí mali obrovskú radosť zo zápasu, z autogramiády, ako aj z hodnotných cien z tomboly. Z dobrovoľného vstupného fond získal 7.500 Sk.

  Začiatkom decembra pod zápod záštitou Mestskéhu úradu vo Veľkom Mederi rodičia nebohého Gergelya Nagya, ktorý 4 a pol roka bojoval s rakovinou, organizovali Benefičný večierok. V programe vystúpil Detský spevácky zbor ZŠ Béla Bartóka, Juraj Derzsi si zaspieval operetné melódie, Martin Malachovský operné árie, ďalej vystúppili žiaci komorného orchestra ZUŠ vo Veľkom Mederi. Fond Doroty Kanthovej zabezpečil, aby v programe Tibor Bertók, žiak ZUŠ Komárno zahral na husliach skladby od Paganiniho a Zsófia Boros (absolventka Viedenskej hudobnej akadémie) a jej žiačka zahrali krásne skladby na gitare. Občania Veľkého Mederu a okolitých obcí si vyzbierali 300.000 Sk. Vyvrcholením programu bolo odovzdanie darov: Agneša Nagyová odovzdala symbolický šek so sumou po 100.000 Sk riaditeľke Detskej onkologickej kliniky DFNsP v Bratislave, riaditeľke neziskovej organizácie Plamienok (pre činnosť detského hospicu) a JUDr. Márii Kanthovej, správkyni Fondu Doroty Kanthovej. Vzhľadom k tomu, že peňažný dar vo výške 100.000 Sk bol poukázaný na účet fondu až v roku 2007, vyhodnotenie použitia tohto finančného daru bude uvedené vo výročnej správe za rok 2007.

  Fond v súčinnosti so Základnou školou pri DFNsP a DNsP v Bratislave organizoval „Vianočnú burzu”. Vo vestibule detskej fakultnej nemocnice učiteľky a dobrovoľníci ponúkali na predaj pohľadnice, vázy, sviečky a rôzne ozdobné a darčekové predmety, ktoré vyhotovili deti hospitalizované v nemocnici. Na burze sa vyzbieralo 24.069 Sk.

  V decembri v súčinnosti so Základnou umeleckou školou a Mestským kultúrnym strediskom Komárno už piatykrát sme organizovali Benefičný vianočný večer. Diváci už vo vestibule mohli prezrieť malú výstavu z tvorby detí liečených na detskej onkológii. Mnohé maľované poháre, fľaše, tričká, ozdobné šály, náhrdelníky, pohľadnice, sviečky a iné svedčia o šikovnosti, kreatívnosti a umeleckom cítení detí a úspešnom realizovaní projektu, ktorý schválila Nadácia pre deti Slovenska: „Fond Doroty Kanthovej pomáha pri rozvíjaní arteterapie na detskej onkológii”.
  V sále vládla atmosféra naplnená dobrosrdečnosťou, láskou a ochotou pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. V programe vystúpili žiaci hudobného odboru na hudobných nástrojoch (gitara, priečna flauta, husle, klavír a sláčikový orchester), žiaci tanečného odboru s tanečnými kreáciami (Vodník a rusalky, Harmónia, Klbko hadov, Vodné víly, Údery srdca), po nich nasledovali pedagógovia ZUŠ. Fond Doroty Kanthovej deťom liečeným na detskej onkológii daroval peňažné a vecné dary v hodnote 100.000 Sk a Detskej onkologickej klinike DFNsP v Bratislave vecný dar v hodnote 200.000 Sk, a to špeciálne bioptické ihly (160 ks). Riaditeľke ZŠ pri DFNsP v Bratislave sme odovzdali finančný dar – výťažok vianočnej burzy. Okrem týchto darov na tomto večierku starostka Obce Iža a Fond odovzdali rodičom Mátého Borku peňažný dar vo výške 12.700 Sk - výťažok spoločnej verejnej zbierky občanov obce Iža. Na benefičnom večierku z dobrovoľného vstupného sa vyzbieralo 23.000 Sk.

  Príjmy z poukázaného podielu dane z príjmov :
  rok 2006 - 2% - 853.225 Sk


  V roku 2006 fond deťom postihnutým rakovinou a liečeným na Detskej onkologickej klinike DFNsP v Bratislave daroval vecné a peňažné dary v hodnote 634.620 Sk.

  Z vyššie uvedeného vyplýva, že Fond Doroty Kanthovej pracuje z roka na rok aktívnejšie, organizuje stále viac akcií spoločne s inými organizátormi, v dôsledku čoho dochádza k prehĺbeniu boja proti rakovine a boja za zdravý životný štýl.

  O jednotlivých akciách a výsledkoch práce fondu pravidelne boli uverejnené články v regionálnej tlači v týždenníku DELTA, v Komárňanských listoch, v týždenníku Žitný Ostrov – Csallókoz, v týždenníku Szabad Újság, Új Szó, Vasárnap, Alma mater (mesačník vysokoškolákov), ale boli uverejnené články aj v novinách s celoštátnou pôsobnosťou (Sme, Šport) a reportáže z akcií v Komárňanskej televízii, ale aj v televízii Markíza a STV. V publikácii „Mizujs IV.„ István Beke uverejnil článok o založení a činnosti Fondu Doroty Kanthovej.

  Fond kladne hodnotí aj spoluprácu s inými neziskovými organizáciami (Fórum – informačné centrum, Agora – informačné centrum, s ktorými spolupracoval pri vyhodnotení doterajších poznatkov o použití 2 % podielu zaplatenej dane fyzických a právnických osôb v záujme zachovania tejto formy pomoci neziskovým organizáciám.

  Pri vyhodnotení činnosti fondu je potrebné poukázať na to, že fond peňažné dary poskytol deťom liečeným na rakovinu na úhradu zvýšených výdavkov spojených s posilnením imunitného systému detí a odstránením nežiaducich následkov chemoterapie, ako aj príspevky na zakúpenie zdravotníckych pomôcok (protéz). Deťom ako vecné dary vždy daroval plyšové a iné hračky, knižky, CD, lego, školské potreby, vždy s prihliadnutím na odkázanosť, vek a záľuby dieťaťa. Nemocnici – Detskej onkologickej klinike DFNsP v Bratislave vždy daroval vecné dary s cieľom zvýšenia účinnosti liečby. Deťom, spolu organizátorom a sponzorom daroval CD a DVD nahrávky o jednotlivých akciách. Fond nemá ani jedného zamestnanca, preto doposiaľ neuhrádzal žiadne mzdy, odmeny, cestovné výdavky, a výdavky na správu vynaložil iba v minimálne nevyhnutnej výške. Asi 80 % práce bezplatne vykonávajú Dórikiní rodičia, ktorým pomáhajú dobrovoľníci - vyššie uvedení spolu organizátori akcií.

  Činnosť fondu prerástol hranice Komárňanského regiónu. Heslo „Spoločne proti rakovine“ sa uplatňuje v každodennej práci fondu. Činnosť fondu podporujú tisícky dobrosrdečných ľudí. Akcie fond organizuje s cieľom získať finančné prostriedky na pomoc deťom postihnutým rakovinou. Získané finančné prostriedky využíva na pomoc konkrétnym deťom postihnutým rakovinou, ktoré sú liečené na Detskej onkologickej klinike v Bratislave, ako aj na zlepšenie zdravotnej starostlivosti, podmienok a úspešnosti liečby v tejto nemocnici, a zároveň všetky ním organizované akcie využíva na prehĺbenie účinnosti preventívnych akcií v boji proti rakovine.

  B) Ročná účtovná závierka

  Číselné údaje o výsledkoch hospodárenia za rok 2006 sú nasledovné:
 • Príjmy: >
 • príjmy z majetku: úroky: 6.385 Sk
 • dary a príspevky: 111.069 Sk
 • z verejných zbierok: 15.860 Sk
 • z organizovania akcií: 214.379 Sk
 • z príspevkov 2 % podielu zaplatenej dane: 853.225 Sk
 • ostatné: 0 Sk
 • Spolu: 1.194.533 Sk • Výdavky:
 • výdavky za služby: 88.855 Sk
 • investičný majetok, zásoby, mzdy, platby do fondov: 0 Sk
 • ostatné výdavky: 634.620 Sk
 • Spolu: 723.475 Sk

 • Z toho:
 • výdavky na správu: 11.412 Sk
 • výdavky na účel fondu: 634.620 Sk
 • výdavky na organizovanie vlastných akcií: 77.443 Sk
 • Rozdiel príjmov a výdavkov spolu: 471.058 Sk


 • Stav majetku a záväzkov fondu k 31. 12. 2006:
 • Nehmotný investičný majetok, hmotný investičný majetok, zásoby, pohľadávky: 0 Sk
 • Majetok fondu tvorili peniaze v pokladni: 226.407 Sk
 • peniaze na bežnom účte: 373.930 Sk
 • Záväzky: 9.401 Sk
 • Úvery: 0 Sk
 • Rozdiel majetku a záväzkov: 590.936 Sk
  K tejto výročnej správe sú pripojené ako prílohy nasledovné písomnosti:
 • - Výkaz o príjmoch a výdavkoch k 31.12.2006 zn. NO Úč 1 - 01
 • - Správa o použití podielu 2 % dane z príjmov uverejnená v Obchodnom vestníku

 • Pri hodnotení výsledkov hospodárenia za rok 2006 považujeme za potrebné uviesť nasledovné skutočnosti:

  Kladne hodnotíme skutočnosť, že fyzické osoby darovali fondu finančné prostriedky v celkovej výške 81.669 Sk a právnické osoby vo výške 29.400 Sk.V roku 2006 dary od anonymných darcov nevykazujeme. Príjmy z akcií organizovaných na dosiahnutie účelu fondu sme získali finančné prostriedky vo výške 214.379 Sk, z verejných zbierok vo výške 15.860 Sk. Najväčší príjem sme získali poukázaním 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb vo výške až 853.225 Sk, osobitne od TATRA BANKA a. s. (100.000 Sk), KT spol. s r.o. skoro 100.000 Sk, DPT a.s., REAL-N, s.r.o. a ďalších. Výška úrokov bola 6.385 Sk. Z uvedeného vyplýva, že za rok 2006 príjmy fondu činili 1.194.533 Sk.

  Kladne hodnotíme skutočnosť, že z celkových výdavkov vo výške 723.475 Sk výdavky na správu fondu činili iba 11.412 Sk, t. j. 1,58 %. Výška výdavkov na správu bola oveľa nižšia než zákonom a štatútom povolený 15 %, pretože tak ako za predchádzajúce roky, ani v hodnotenom období fond nevyplácal žiadne mzdové prostriedky, ani cestovné, a na prevádzku vynaložil iba najnutnejšie výdavky (poplatky banke, poštovné a notársky poplatok).

  Fond o poskytnutých daroch vyhotovuje darovacie zmluvy, eviduje zoznam detí, ktorým poskytol dary. K darovacím zmluvám sú pripojené lekárske správy tom, že ide o malých pacientov liečených na onkologické ochorenie.

  Celkový majetok fondu ku dňu 31. 12. 2006 činil 600.337 Sk, ktorý pozostával z finančných prostriedkov na bežnom účte vo výške 373.930 Sk a v pokladni vo výške 226.407 Sk, fond nevykázal záväzky vo výške 9.401 Sk (ide o faktúru za vyhotovenie pozvánky), takže čistý majetok fondu je 590.936 Sk.

  Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti možno konštatovať, že získané finančné prostriedky fond aj v hodnotenom období využíval na pomoc konkrétnym deťom postihnutým rakovinou, ktoré sú liečené na Detskej onkologickej klinike v Bratislave, ako aj na zlepšenie zdravotnej starostlivosti, podmienok a úspešnosti liečby v tejto nemocnici, a zároveň všetky ním organizované akcie využíval na prehĺbenie účinnosti preventívnych akcií v boji proti rakovine. Záverom môžeme konštatovať, že hospodárenie fondu bolo v súlade so zákonom a štatútom fondu a šiesty rok činnosti fondu bol oveľa úspešnejší ako tie predchádzajúce.

  V Komárne, 30. 3. 2007

  JUDr. Mária Kanthová
  správca fonduslovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb