fond menu menu menu menu menu menu
Dorika

Výročná správa za rok 2005

  VÝROČNÁ SPRÁVA

  vypracovaná v zmysle § 25 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch o činnosti za rok 2005

  A) Prehľad činností fondu

  Fond Doroty Kanthovej n. f. a základné organizácie Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami organizovali zbierku deťom postihnutým rakovinou. Výťažok zbierky bol 11.440 Sk.

  Dňa 8. apríla v súčinnosti s Ligou proti rakovine v rámci dobročinnej akcie „Deň narcisov” žiaci základných a stredných škôl komárňanského regiónu už piatykrát darovali narcisy a uskutočnili verejnú zbierku. Rozdali 4000 narcisov. Upriamili pozornosť svojich spolužiakov a spoluobčanov na to, že počet postihnutých rakovinou z roka na rok rastie a narcisy im dávajú nádej, že sa uzdravia. Medzi najaktívnejšími boli žiaci : ZŠ s VJM v Čičove, Gymnázia H. Selyeho v Komárne, ZŠ v Zemianskej Olči, ZŠ s VJM Ulica práce v Komárne, ZŠ s VJM Ulica Eötvösa v Komárne, Gymnázia Ľ. J. Šuleka v Komárne, ZŠ Drieňová ul. Bratislava a ďalší. Výťažok verejnej zbierky bol 62.550 Sk. Fond z výťažku akcií daroval trinástim chorým deťom peňažné dary vo výške 75.000 Sk a vecné dary za 1.000 Sk.

  Dňa 27. júna nádvorie Dôstojníckeho pavilónu patrilo deťom. Fond a Centrum voľného času v Komárne organizovali akciu „Deti deťom”. Na javisku sa vystriedalo 240 účinkujúcich. Išlo o dobročinné detské popoludnie, na ktorom najväčší úspech mali mažoretky zo ZŠ a škôlkári z MŠ na Eötvösovej ulici, Dávid Hodek, majster bubnov, deti zo Združenia pre mentálne postihnutú mládež. Obecenstvo opäť milo prekvapili žiaci ZŠ Dulovce so svojím gymnastickým vystúpením, ako aj členovia Kultúrno - zábavného klubu „NÁDAS” z Farnej. V tejto spievala a tancovala aj Veronika Várföldiová, ktorá chemoterapiu absolvovala spolu s Dórikou. Bolo to úžasné vidieť, ako zdravé deti, ba aj deti mentálne postihnuté, akým nadšením vystupovali pred svojimi rovesníkmi, rodičmi a známymi, ktorých pozvali za tým účelom, aby výťažok z dobrovoľného vstupného venovali deťom postihnutým rakovinou. Na záver všetci účinkujúci, prítomné deti, ba aj diváci, spoločne zaspievali dve piesne. Zavŕšením programu bolo vypustenie 300 balónikov na znak priateľstva a spoločného boja proti rakovine. Výťažok podujatia bol 12.700 Sk. Fond nezabudol ani na deti, ktoré pre chorobu nemohli byť prítomné na tomto detskom popoludní. Deťom liečeným na Detskej onkologickej klinike DFNsP v Bratislave daroval vecný dar – rádiomagnetofóny so slúchadlami (5 ks), rozprávkové, hudobné magnetofónové kazety, video a DVD, hračky, knižky v celkovej hodnote 25.000 Sk.

  Fond v súčinnosti s Nadáciou Miroslava Šatana a s neziskovou organizáciou NEO dňa 23. júla organizoval druhý „Futbalový zápas hviezd“. Výber športových osobností SR, známe osobnosti – zabávači, herci (Miroslav Šatan, J. Ledzéni, P. Šatan, P. Cvik, E. Šatan, Rasťo Piško, Ibi Maiga, Robo Beňo) hrali proti hviezdam – športovcom pochádzajúcim z Komárna (Attila Szabó, J. Ferenczi, S. Konc, M. Mártonosi, Z. Szabó, J. Kufel, Peltzner). Organizátori príprave a propagácii akcie venovali náležitú pozornosť, výťažok z dobrovoľného vstupného a z tomboly bol 60.100 Sk, z toho fond získal polovicu, t.j. 30.050 Sk. (druhú polovicu získala Nadácia Miroslava Šatana). Akcia mala obrovský úspech, pretože „hviezdy“ prilákali vyše 2500 divákov. Vyvrcholením akcie bolo, keď po ukončení zápasu, ktorý sa skončil remízou 7 : 7, Miroslav Šatan za Nadáciu Miroslava Šatana rozdal šiestim zdravotne postihnutým deťom peňažné dary na zakúpenie zdravotníckych pomôcok v hodnote 140.000 Sk a Mária Kanthová, správkyňa Fondu Doroty Kanthovej tiež rozdala trinástim deťom liečeným na rakovinu peňažné dary za 140.000 Sk a vecné dary za 25.300 Sk. Zápas hviezd sa skončil autogramiádou a takto mnohí dospelí i deti mali obrovskú radosť z tejto dobročinnej akcie. Z výťažku zápasu hviezd Fond daroval šiestim deťom, ktoré v septembri boli v tábore pre deti liečené na onkologické ochorenie v Barretstowne v Írsku, peňažné dary vo výške 30.000 Sk.

  V roku 2005 fond získal príjmy z poukázaného podielu dane z príjmov vo výške 753.477 Sk.

  Fond a Základná umelecká škola v Komárne dňa 12. decembra organizovali IV. benefičný vianočný večer. Na tejto dobročinnej akcii Fond odovzdal desiatim chorým deťom vecné a peňažné dary za 30.000 Sk a Detskej onkologickej klinike DFNsP vecný dar – špeciálne prístroje na sledovanie stavu pacientov - dva monitory v hodnote 500.000 Sk. Odovzdaním týchto darov fond deťom postihnutým rakovinou, Detskej onkologickej klinike a ZŠ pri DFNsP za obdobie od februára 2001 do decembra 2005 poskytol peňažné a vecné dary v hodnote 2.500.000 Sk.

  Na benefičnom vianočnom večierku fond odovzdal ZŠ pri DFNsP v Bratislave ním vypracovaný projekt CowParade s názvom: Fond Doroty Kanthovej pomáha skvalitniť arteterapiu na detskej onkológii, ktorým získal od Nadácie pre deti Slovenska peňažný príspevok 80.000 Sk a k realizácii projektu fond v roku 2006 poskytne ďalších 20.000 Sk.

  Výťažok benefičného vianočného večera bol 25.900 Sk. Z tohto výťažku, ako aj z finančných prostriedkov získaných fondom sme zaslali ďalším pätnástim deťom vecné dary za 3.000 Sk a peňažné dary v hodnote 80.000 Sk.

  Pri vyhodnotení činnosti fondu je potrebné poukázať na to, že fond peňažné dary poskytol deťom liečeným na rakovinu na úhradu zvýšených výdavkov spojených s posilnením imunitného systému detí a odstránením nežiaducich následkov chemoterapie, ako aj príspevky na zakúpenie zdravotníckych pomôcok (protéz). Deťom ako vecné dary vždy daroval plyšové a iné hračky, knižky, CD, lego, školské potreby, vždy s prihliadnutím na odkázanosť, vek a záľuby dieťaťa. Nemocnici – Detskej onkologickej klinike DFNsP v Bratislave vždy daroval vecné dary s cieľom zvýšenia účinnosti liečby. Fond nemá ani jedného zamestnanca, preto doposiaľ neuhrádzal žiadne mzdy, odmeny, cestovné výdavky, a výdavky na správu vynaložil iba v minimálne nevyhnutnej výške. Asi 80 % práce bezplatne vykonávajú Dórikiní rodičia, ktorým pomáhajú dobrovoľníci - vyššie uvedení spolu organizátori akcií.

  Činnosť fondu prerástol hranice Komárňanského regiónu. Heslo „Spoločne proti rakovine“ sa uplatňuje v každodennej práci fondu. Činnosť fondu podporujú tisícky dobrosrdečných ľudí. Akcie fond organizuje s cieľom získať finančné prostriedky na pomoc deťom postihnutým rakovinou. Získané finančné prostriedky využíva na pomoc konkrétnym deťom postihnutým rakovinou, ktoré sú liečené na Detskej onkologickej klinike v Bratislave, ako aj na zlepšenie zdravotnej starostlivosti, podmienok a úspešnosti liečby v tejto nemocnici, a zároveň všetky ním organizované akcie využíva na prehĺbenie účinnosti preventívnych akcií v boji proti rakovine.

  B) Ročná účtovná závierka

  Číselné údaje o výsledkoch hospodárenia za rok 2005 sú nasledovné:
 • Príjmy: >
 • príjmy z majetku: úroky: 1.453 Sk
 • dary a príspevky: 216.665 Sk
 • z verejných zbierok: 62.550 Sk
 • z organizovania akcií: 78.650 Sk
 • z príspevkov 2 % podielu zaplatenej dane: 753.477 Sk
 • ostatné: 0 Sk
 • Spolu: 1.112.795 Sk • Výdavky:
 • výdavky za služby: 33.053 Sk
 • investičný majetok, zásoby, mzdy, platby do fondov: 0 Sk
 • ostatné výdavky: 1.074.778 Sk
 • Spolu: 1.107.831 Sk

 • Z toho:
 • výdavky na správu: 33.053 Sk
 • výdavky na účel fondu: 933.957 Sk
 • výdavky na organizovanie vlastných akcií: 37.303 Sk
 • Rozdiel príjmov a výdavkov spolu: 3.511 Sk


 • Stav majetku a záväzkov fondu k 31. 12. 2005:
 • Nehmotný investičný majetok, hmotný investičný majetok, zásoby, pohľadávky: 0 Sk
 • Majetok fondu tvorili peniaze v pokladni: 71.356 Sk
 • peniaze na bežnom účte: 52.736 Sk
 • Záväzky: 0 Sk
 • Úvery: 0 Sk
 • Rozdiel majetku a záväzkov: 124.092 Sk
  K tejto výročnej správe sú pripojené ako prílohy nasledovné písomnosti:
 • - Výkaz o príjmoch a výdavkoch k 31.12.2004 zn. NO Úč 1 - 01
 • - Správa o použití podielu 2 % dane z príjmov uverejnená v Obchodnom vestníku

 • Pri hodnotení výsledkov hospodárenia za rok 2005 považujeme za potrebné uviesť nasledovné skutočnosti:
  Kladne hodnotíme skutočnosť, že fyzické osoby darovali fondu finančné prostriedky v celkovej výške 189.730 Sk a právnické osoby vo výške 26.935 Sk, teda celková výška darov a príspevkov spolu je 216.665 Sk. V roku 2005 dary od anonymných darcov nevykazujeme. Príjmy z akcií organizovaných na dosiahnutie účelu fondu sme získali finančné prostriedky vo výške 78.650 Sk, z verejných zbierok vo výške 62.550 Sk, poukázaním 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb fond získal až 753.477 Sk, výška úrokov bola 1.453 Sk, z toho vyplýva, že za rok 2005 príjmy fondu činili 1.112.795 Sk.

  Kladne hodnotíme skutočnosť, že z celkových výdavkov vo výške 1.107.831 Sk výdavky na správu fondu činili iba 33.053 Sk, t. j. 2,98 %. Výška výdavkov na správu bola oveľa nižšia než zákonom a štatútom povolený 15 %, pretože tak ako za predchádzajúce roky, ani v hodnotenom období fond nevyplácal žiadne mzdové prostriedky, ani cestovné, a na prevádzku vynaložil iba najnutnejšie výdavky (poplatky banke, poštovné a notársky poplatok).

  Fond o poskytnutých daroch vyhotovuje darovacie zmluvy, eviduje zoznam detí, ktorým poskytol dary. K darovacím zmluvám sú pripojené lekárske správy tom, že ide o malých pacientov liečených na onkologické ochorenie.

  Celkový majetok fondu ku dňu 31. 12. 2004 činil 124.092 Sk, ktorý pozostával z finančných prostriedkov na bežnom účte vo výške 52.736 Sk a v pokladni vo výške 71.356 Sk, fond nevykázal žiadne záväzky, takže čistý majetok fondu je 124.092 Sk.

  Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti možno konštatovať, že získané finančné prostriedky fond aj v hodnotenom období využíval na pomoc konkrétnym deťom postihnutým rakovinou, ktoré sú liečené na Detskej onkologickej klinike v Bratislave, ako aj na zlepšenie zdravotnej starostlivosti, podmienok a úspešnosti liečby v tejto nemocnici, a zároveň všetky ním organizované akcie využíval na prehĺbenie účinnosti preventívnych akcií v boji proti rakovine. Záverom môžeme konštatovať, že hospodárenie fondu bolo v súlade so zákonom a štatútom fondu a piaty rok činnosti fondu bol oveľa úspešnejší ako tie štyri predchádzajúce.

  V Komárne, 30. 3. 2006

  JUDr. Mária Kanthová
  správca fonduslovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb