fond menu menu menu menu menu menu
Dorika

Výročná správa za rok 2004

  VÝROČNÁ SPRÁVA

  vypracovaná v zmysle § 25 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch o činnosti za rok 2004

  A) Prehľad činností fondu

  Fond Doroty Kanthovej n. f. a základné organizácie Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami organizovali zbierku na pomoc deťom postihnutým rakovinou - výťažok zbierky: 12.532 Sk

  Dňa 2. apríla sa konala dobročinná akcia „Deň narcisov”. Žiaci základných a stredných škôl komárňanského regiónu už štvrtýkrát darovali narcisy a uskutočnili verejnú zbierku na pomoc deťom postihnutým rakovinou. Upriamili pozornosť svojich spolužiakov a spoluobčanov na to, že počet postihnutých rakovinou z roka na rok rastie a narcisy im dávajú nádej, že sa uzdravia. Medzi najaktívnejšími boli žiaci : ZŠ Zemianska Olča, Gymnázia H. Selyeho Komárno, ZŠ Čičov, ZŠ s VJM Ulica práce Komárno, Gymnázia J. Ľ. Šuleka Komárno, ZŠ s VJM Ulica Eötvösova Komárno, ZŠ Drieňová ul. Bratislava a ďalší. Výťažok verejnej zbierky bol 47.300 Sk.

  Dňa 4. júna nádvorie Dôstojníckeho pavilónu patrilo deťom. Fond a Centrum voľného času v Komárne organizovali akciu „Deti deťom”. Organizátori vďaka sponzorom deti privítali osviežujúcim nápojom. Na javisku sa vystriedalo 241 účinkujúcich. Išlo o dobročinné detské popoludnie, na ktorom najväčší úspech mali škôlkári z materskej školy na Eötvösovej ulici, škôlkár Dávid Hodek, malý majster bubnov a deti zo Združenia pre mentálne postihnutú mládež. Obecenstvo milo prekvalili žiaci ZŠ Dulovce so svojím gymnastickým vystúpením, ako aj členovia tanečnej skupiny Rosnička z Hurbanova. Bolo to úžasné vidieť, ako zdravé deti, ba aj deti mentálne postihnuté, akým nadšením vystupovali pred svojimi rovesníkmi, rodičmi a známymi, ktorých pozvali za tým účelom, aby výťažok z dobrovoľného vstupného venovali deťom postihnutým rakovinou. Na záver všetci účinkujúci, prítomné deti, ba aj diváci, spoločne zaspievali dve piesne. Zavŕšením programu bolo vypustenie 300 balónikov na znak priateľstva a spoločného boja proti rakovine. Výťažok podujatia bol 9.700 Sk. Fond nezabudol ani na deti, ktoré pre chorobu nemohli byť prítomné na tomto detskom popoludní. Deťom liečeným na Detskom onkologickom oddelení DFNsP v Bratislave daroval vecný dar – video a DVD prehrávače a kazety, hračky, knižky v celkovej hodnote 40.000 Sk.

  Fond v súčinnosti s Nadáciou Miroslava Šatana a s neziskovou organizáciou NEO dňa 26. júna organizoval „Futbalový zápas hviezd“. Najlepší hokejoví reprezentanti SR (Miroslav Šatan, Róbert Vittek, Ľubomír Višňovský, J. Ledzéni, J. Mužlay, P. Šatan, P. Cvik, E. Šatan), známe hviezdy – zabávači, speváci – Stano Radič, I. Maiga, P. Habera, J. Grexa hrali proti hviezdam – športovcom pochádzajúcim z Komárna (Szilárd Németh, Attila Szabó, R. Rafael, Z. Szabó, T. Jankovič, V. Polčík). Organizátori príprave a propagácii akcie venovali náležitú pozornosť, výťažok z dobrovoľného vstupného a z tomboly bol 62.000 Sk, z toho fond získal 31.000 Sk. Akcia mala obrovský úspech, pretože „hviezdy“ prilákali vyše 2500 divákov. Vyvrcholením akcie bolo, keď po ukončení zápasu, ktorý sa skončil remízou 6 : 6 Miroslav Šatan za Nadáciu Miroslava Šatana rozdal štyrom zdravotne postihnutým deťom peňažné dary v hodnote 100.000 Sk a Mária Kanthová, správkyňa Fondu Doroty Kanthovej tiež rozdala piatim deťom liečeným na rakovinu peňažné dary za 100.000 Sk. Zápas hviezd sa skončil autogramiádou a takto mnohí dospelí i deti mali obrovskú radosť z tejto dobročinnej akcie.

  V mesiacoch jún až september fond získal príjmy z poukázaného podielu dane z príjmov fyzických a právnických osôb : v roku 2004 2 % -ný podiel vo výške 489.662,- Sk

  Športom podporujme deti postihnuté rakovinou – to bolo mottom III. ročníka komárňanského futbalového maratónu, ktorý sa konal 30. októbra. Po škôlkároch na ihrisko nastúpili žiaci základných a stredných škôl, dospelí pre veľký záujem detí prišli na rad až vo večerných hodinách. Do maratónu sa v piatich kategóriách nastúpilo až 74 družstiev, ktoré odohrali 37 zápasov , diváci videli až 180 gólov. Medzi hráčmi boli aj 4 ženské družstvá . Prišli aj futbalisti z Tône, Kameničnej, zo Štúrova, čím turnaj prekročil hranice okresu, pričom na futbalovom maratóne hralo až 400 hráčov. Organizátori touto akciou sledovali cieľ, aby sme urobili niečo pre svoje zdravie, zahrali dobrý futbal a zároveň pomohli deťom liečeným na rakovinu. Výťažok akcie bol 12.500 Sk, pričom hráči zaplatili štartovné a diváci vstupné po 20 Sk.

  Fond a Základná umelecká škola v Komárne dňa 13. decembra organizovali III. benefičný vianočný koncert, na ktorom vystúpilo vyše 70 žiakov školy. Hosťom koncertu bol známy klavirista Mikuláš Škuta. Na koncerte fond odovzdal dary deťom liečeným na rakovinu a výťažok koncertu v sume 15.850 Sk daroval Základnej škole pri DFNsP v Bratislave. Vyvrcholením programu bolo odovzdanie vecného daru za 500.000 Sk primárke Detskej onkologickej kliniky v Bratislave (ide o nový názov Detského onkologického oddelenia DFNsP). Týmto darom bol EKG prístroj zn. Philips s príslušenstvom, osobný počítač a tlačiareň zn. HP, protialergické posteľné súpravy (vankúše, paplóny, chrániče matracov) na 50 postelí, lieky, pre deti vianočné výzdoby, knižky, DVD filmy. Okrem tohto daru fond daroval desiatim deťom vecné a peňažné dary za 41.000 Sk.

  V roku 2004 fond deťom postihnutým rakovinou a liečeným na Detskej onkologickej klinike DFNsP v Bratislave daroval vecné a peňažné dary v hodnote 895.350 Sk. Z vyššie uvedeného vyplýva, že hodnota fondom poskytnutých vecných a finančných darov za obdobie od februára 2001 do 31. 12. 2004 je l.699.900 Sk.

  Pri vyhodnotení činnosti fondu je potrebné poukázať na to, že fond peňažné dary poskytol deťom liečeným na rakovinu na úhradu zvýšených výdavkov spojených s posilnením imunitného systému detí a odstránením nežiaducich následkov chemoterapie, ako aj príspevky na zakúpenie zdravotníckych pomôcok (protéz). Deťom ako vecné dary vždy daroval plyšové a iné hračky, knižky, CD, lego, školské potreby, vždy s prihliadnutím na odkázanosť, vek a záľuby dieťaťa. Nemocnici – DOK DFNsP v Bratislave vždy daroval vecné dary s cieľom zvýšenia účinnosti liečby. Pri vyhodnotení činnosti Fondu Doroty Kanthovej je potrebné poukázať na to, že fond nemá ani jedného zamestnanca, preto doposiaľ neuhrádzal žiadne mzdy, odmeny, cestovné výdavky a výdavky na správu vynaložil iba v minimálne nevyhnutnej výške. Asi 80 % práce bezplatne vykonávajú Dórikiní rodičia, ktorým pomáhajú dobrovoľníci - vyššie uvedení spoluorganizátori akcií. Jadrom príjmov fondu sú drobné príspevky a dary, ktoré fondu darujú tisícky dobrosrdečných ľudí a výťažok z akcií organizovaných fondom. Zdrojom príjmov bol aj 1 % podiel zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb, výška ktorej v roku 2002 bol 132.022 Sk, v roku 2003 vo výške 141.768 Sk a v roku 2004 podiel 2 % zaplatenej dane vo výške 498.662 Sk, ktoré fondu poukázali daňové úrady z celého Slovenska.

  Činnosť fondu prerástol hranice Komárňanského regiónu. Heslo „Spoločne proti rakovine“ sa uplatňuje v každodennej práci fondu. Činnosť fondu podporujú tisícky dobrosrdečných ľudí. Akcie fond organizuje s cieľom získať finančné prostriedky na pomoc deťom postihnutým rakovinou. Získané finančné prostriedky fond využíva na pomoc konkrétnym deťom postihnutým rakovinou, ktoré sú liečené na Detskej onkologickej klinike v Bratislave, ako aj na zlepšenie zdravotnej starostlivosti, podmienok a úspešnosti liečby v tejto nemocnici, a zároveň všetky ním organizované akcie využíva na prehĺbenie účinnosti preventívnych akcií v boji proti rakovine.slovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb