fond menu menu menu menu menu menu
Dorika

Výročná správa za rok 2003

  VÝROČNÁ SPRÁVA

  vypracovaná v zmysle § 25 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch o činnosti za rok 2003

  A) Prehľad činností fondu

  Fond a základné organizácie Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami okresu Komárno na členských schôdzach organizovali zbierku na pomoc deťom postihnutým rakovinou. a fondu darovali 12.440 Sk.

  Začiatkom marca Fórum informačné centrum organizoval "Burzu mimovládnych organizácií", cieľom ktorej bolo oboznámiť verejnosť s mimovládnymi organizáciami. Záujemcovia na tejto burze sa mohli oboznámiť s činnosťou a cieľmi fondu. Na burze fond rozdával propagačné materiály.

  Dňa 4. apríla - v deň narcisov v súčinnosti s fondom žiaci základných a stredných škôl Komárna a okolitých obcí rozdávali narcisy, upriamili pozornosť na boj proti rakovine, vyzbierali a fondu darovali 40.002 Sk. Medzi najaktívnejšími boli žiaci ZŠ v Zemianskej Olči, ZŠ Ulica práce, ZŠ Ulica Komenského, ZŠ Ulica Eötvösa, ZŠ Kameničná a ZŠ Drieňová ulica v Bratislave.

  Odysea mysle - program kreatívneho riešenia problémov - predstavuje najväčšiu celosvetovú súťaž detí a mládeže v tvorivom riešení úloh. Občianske združenie Slovenská asociácia Odysey mysle a ďalší spoluorganizátori koncom apríla 2003 organizovali Eurofestival 2003 - Odysea mysle. Spoluorganizátorom tohto festivalu bol aj fond. Účastníci festivalu pricestovali z Nemecka, Poľska, Maďarska, Litvy, Moldavska a Ruska. Organizátori pripravili pre nich bohatý program, v rámci ktorého sa oboznámili aj s činnosťou a cieľmi fondu. Účastníkom fond rozdal 500 propagačných letáčikov. Na záver festivalu sa uskutočnil Benefičný koncert na podporu zdravia detí postihnutých onkologickými chorobami, na ktorom sa vyzbieralo 6.000 Sk.

  Dňa 13. júna nádvorie Dôstojníckeho pavilónu patrilo deťom. Fond v súčinnosti s Centrom voľného času pripravili oslavy dňa detí, ktoré sa konali pod heslom "Deti deťom". Organizátori vďaka sponzorom deti privítali osviežujúcim nápojom a darčekom. Na javisku sa vystriedalo 195 účinkujúcich. Išlo o dobročinné detské popoludnie, na ktorom najväčší úspech malo vystúpenie mladých z Denného stacionára pre mentálne postihnutú mládež, gymnastické vystúpenie žiakov ZŠ v Dulovciach, moderné tance v podaní detí navštevujúcich Centrum voľného času a program folklórneho súboru Dunajíček. Bolo to úžasné vidieť ako zdravé deti, ba aj deti mentálne postihnuté, s akým nadšením vystupovali pred svojimi rovesníkmi, rodičmi a známymi, ktorých pozvali za tým účelom, aby výťažok z dobrovoľného vstupného venovali deťom postihnutým rakovinou. Na záver všetci účinkujúci, prítomné deti, ba aj diváci si spoločne zaspievali dve piesne. Zavŕšením programu bolo vypustenie 300 balónikov na znak priateľstva a spoločného boja proti rakovine. Výťažok tohto podujatia bol 6.700 Sk. Fond nezabudol ani na deti, ktoré pre chorobu nemohli byť prítomné na tomto detskom popoludní. Dňa 3. júna na Detskom onkologickom oddelení Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave všetkým deťom liečeným na tomto oddelení boli odovzdané darčeky - hračky v hodnote 15.000 Sk a ďalším desiatim deťom liečeným na rakovinu fond daroval vecné a peňažné dary v hodnote 53.000 Sk.

  II. Komárňanský futbalový maratón, ktorý sa konal dňa 29. novembra 2003, trval od 10. hodiny do polnoci. Bol to futbalový kolotoč, kde sa v hre postupne vystriedalo 68 päťčlenných družstiev, ktoré odohrali 34 stretnutí na ktorých padlo 203 gólov. Do maratónu sa zapojili škôlkári, žiaci základných, stredných a vysokých škôl a po nich nasledovali dospelí. Atmosféra počas celého maratónu bola dobrá. O regulérnosti zápasov rozhodovali štyria rozhodcovia. Vďaka sponzorom fond futbalistom I. a II. kategórie (deťom do 20 rokov) venoval 35 futbalových lôpt a jednu loptu dostali aj futbalisti Nadácie Nádej z Bátorových Kosíh, ktorí síce zápas prehrali, ale získali sympatie divákov a organizátorov. Fond pri organizovaní futbalového maratónu sledoval cieľ zapojiť čo najviac ľudí do prevencie proti rakovine. Upriamil pozornosť na to, aby sme urobili niečo pre vlastné zdravie, lebo športom a zdravým spôsobom života môžeme najlepšie predchádzať rakovine a zároveň športom môžeme pomáhať deťom postihnutým rakovinou. Výťažok futbalového maratónu bol 12.250 Sk, pričom účastnícky poplatok i vstupné boli vo výške po 20 Sk.

  Dňa 15. decembra 2003 v Dôstojníckom pavilóne v Komárne sa konal II. Vianočný benefičný koncert, organizátorom ktorého boli fond a Základná umelecká škola v Komárne. Na tomto koncerte vystúpili žiaci a pedagógovia školy. Hosťom koncertu bola aj budapeštianska Zsófia Boros, známa ako virtuózka v hre na gitaru, absolventka Viedenskej hudobnej akadémie. Na tomto koncerte boli prítomné aj také deti, ktoré liečenie chemoterapiou a rádioterapiou začali spoločne s Dórikou, ktoré obdržali vecné dary. Výťažok koncertu 20.500 Sk fond priamo na koncerte daroval Základnej škole pri DFNsP v Bratislave s cieľom skvalitnenia práce učiteľov s deťmi liečenými na detskom onkologickom oddelení nemocnice. Vyvrcholením programu bolo odovzdanie vecného daru Detskému onkologickému oddeleniu DFNsP v Bratislave v hodnote 200.000 Sk. Fond požiadal lekárov, sestry a ostatný zdravotnícky personál oddelenia, aby oznámili akým vecným darom by mohol fond prispieť k prehĺbeniu a skvalitneniu liečby a zvýšeniu účinnosti liečby detí postihnutých rakovinou. Fond tomuto oddeleniu daroval dve infúzne pumpy, skener, s ktorým možno skenovať röntgenové a CT snímky, a lieky. Koncert bol na vysokej úrovni a fond opäť upriamil pozornosť na to, že zdravé deti takto môžu pomáhať chorým deťom, pedagógovia ZUŠ takto môžu pomôcť chorým deťom a svojim kolegom, ktorí učia deti v nemocnici. Zvíťazila myšlienka spoločného boja proti rakovine.

  Fond v priebehu roka na základe žiadosti rodičov a oznámenia lekárov daroval deťom vecné a finančné dary v hodnote 29.000 Sk a na Vianoce daroval desiatim deťom liečeným na Detskom onkologickom oddelení v Bratislave vecné a peňažné dary hodnote 66.300 Sk.

  Fond peňažné dary poskytol deťom liečeným na rakovinu na úhradu zvýšených výdavkov spojených s posilnením imunitného systému detí a odstránením nežiaducich následkov chemoterapie. Deťom ako vecné dary vždy daroval plyšové a iné hračky, knižky, CD, lego, školské potreby, vždy s prihliadnutím na odkázanosť, vek a záľuby dieťaťa.

  V roku 2003 fond deťom postihnutým rakovinou a liečeným na Detskom onkologickom oddelení DFNsP v Bratislave daroval vecné a peňažné dary v hodnote 383.700 Sk.

  Ak spočítame hodnotu darov, ktoré Fond Doroty Kanthovej, n. f., poskytol pomoc deťom liečeným na rakovinu, ich rodičom, lekárom, zdravotníckemu personálu a učiteľom ZŠ nemocnice za necelé tri roky činnosti, hodnota darov prevyšuje 800.000 Sk.

  Pri vyhodnotení činnosti Fondu Doroty Kanthovej je potrebné prihliadnuť na to, že sponzori - podnikatelia fyzické osoby a niekoľko právnických osôb, ktorí fondu poskytli dary, pričom najvyššia hodnota peňažného daru bola 10.000 Sk, preto jadrom príjmov fondu sú drobné príspevky a dary, ktoré fondu darujú tisícky dobrosrdečných ľudí a výťažok z akcií organizovaných fondom. Zdrojom príjmov bol aj 1 % podiel zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb, výška ktorej v roku 2002 bol 132.022 Sk a v roku 2003 vo výške 141.768 Sk, ktoré fondu poukázali daňové úrady z celého Slovenska.. Považujeme za potrebné zdôrazniť, že fond nemá žiadnych zamestnancov, preto doteraz nevyplácal žiadne mzdy, odmeny ani cestovné a výdavky na správu vynaložil iba v minimálne nevyhnutnej výške. Prácu spojenú s činnosťou fondu, s organizovaním akcií zameraných na zvýšenie účinnosti prevencie a získanie darov a príspevkov na 90 % vykonávajú Dórikiní rodičia.

  Doterajšiu činnosť fondu morálne, finančne a inak podporili tisíce dobrosrdečných ľudí. Dôkazom toho sú spomínané úspešné podujatia.

  B) Ročná účtovná závierka

  Číselné údaje o výsledkoch hospodárenia za rok 2003 sú nasledovné:

 • Príjmy: >
 • príjmy z majetku: úroky 1.670 Sk
 • dary a príspevky: 171.296 Sk
 • z organizovania akcií: 147.092 Sk
 • iné príjmy – 1 % daní: 141.768 Sk
 • Spolu: 461.826 Sk

 • Výdavky:
 • výdavky za služby: 28.089 Sk
 • investičný majetok, zásoby, mzdy, platby do fondov: 0 Sk
 • ostatné výdavky: 32.871 Sk
 • Spolu: 460.960 Sk


 • z toho:
 • výdavky na správu: 28.089 Sk
 • výdavky na účel fondu: 432.871 Sk
 • Rozdiel príjmov a výdavkov spolu: 866 Sk
  Stav majetku a záväzkov fondu k 31. 12. 2003:

 • Nehmotný investičný majetok, hmotný investičný majetok, zásoby, pohľadávky: 0 Sk
 • Majetok fondu tvorili peniaze v pokladni: 79.065 Sk
 • peniaze na bežnom účte: 114.850 Sk
 • Záväzky, úvery: 0 Sk
 • Majetok celkom: 193.915 Sk
  K tejto výročnej správe sú pripojené ako prílohy nasledovné písomnosti

  1) Výkaz o príjmoch a výdavkov a majetku a záväzkoch k 31.12.2003 zn. NO Úč 1 - 01
  2) Prehľad o príjmoch
 • a) daroch poskytnutých fondu do pokladne a na bežný účet fyzickými osobami,
 • b) právnickými osobami,
 • c) anonymnými darcami,
 • d) prehľad o príjmoch na základe vlastných akcií,
 • e) prehľad o príjmoch získaných poukázaním 1 % dane z príjmov,
 • f) prehľad o príjmoch získaných z úrokov

 • 3) Prehľad o výdavkoch
 • a) na správu fondu,
 • b) výdavkov súvisiacich s dosiahnutím účelu fondu,
 • c) výdavky - poskytnuté peňažné dary,
 • d) výdavky - poskytnuté vecné dary

 • 4) Správa o použití prijatého 1 % podielu dane z príjmov fyzických osôb uverejnená dňa 4. 2. 2004 v Obchodnom vestníku č. 23
  Pri hodnotení výsledkov hospodárenia za rok 2003 považujeme za potrebné uviesť nasledovné skutočnosti:

  Kladne hodnotíme skutočnosť, že fyzické osoby darovali fondu finančné prostriedky v celkovej výške 111.935 Sk a právnické osoby vo výške 53.280 Sk, teda celková výška darov a príspevkov spolu s anonymnými darcami je 171.296 Sk. Dary od anonymných darcov vykazujeme vo výške 6.080 Sk. Vo výpise z účtu vo VÚB a. s. iba v jednom prípade bolo uvedené, že ide o anonymného darcu, v ďalších štyroch prípadoch bolo uvedené, že ide o vklad v hotovosti. Na problém súvisiaci s uvádzaním údajov potrebných k identifikácii darcov sme poukázali aj vo výročnej správe za rok 2002 a tento nebol doriešený ani v roku 2003, VÚB nám naďalej nepreukázala, že vkladateľ požiadal o anonymitu. Vzhľadom k tomu, že náš fond s darcami udržiava bližší kontakt, doručuje im darovacie zmluvy, ďakovné listy a informuje ich o činnosti fondu, so službami VÚB neboli sme spokojní, otvorili sme účet aj v TATRA BANKE, a. s. , pobočka Komárno, číslo účtu: 2628846182/1100 a napriek tomu, že na mnohých propagačných materiáloch je uvedené aj číslo účtu fondu vo VÚB, uvažujeme o zrušení tohto účtu.

  Príjmy z akcií organizovaných na dosiahnutie účelu fondu sme získali finančné prostriedky vo výške 147.092 Sk a poukázaním 1 % dane z príjmov fyzických osôb fond získal 141.768 Sk, výška úrokov bola 1.670 Sk, z toho vyplýva, že za rok 2003 príjmy fondu činili 461.826 Sk.

  Pri vyhodnotení výsledkov hospodárenia za rok 2003 sme zistili, že z celkových darov a príspevkov v dobe od 15. 12. do 31.12. 2003 do pokladne boli zaplatené peňažné dary vo výške 78.200 Sk a na bežný účet dary vo výške 43.300 Sk, ktorá skutočnosť ovplyvnila výšku zostatku finančných prostriedkov v pokladni vo výške 79.065 Sk a na bežnom účte vo výške 114.850 Sk.

  Kladne hodnotíme skutočnosť, že z celkových výdavkov vo výške 460.960 Sk výdavky na správu fondu činili 28.089 Sk a výdavky na dosiahnutie účelu fondu až 432.871 Sk boli nasledovné:

  Fond vecné dary – hračky v hodnote 15.000 Sk daroval Detskému onkologickému oddeleniu DFNsP v Bratislave na deň detí a v decembri daroval tomuto oddeleniu dve infúzne pumpy, skener vhodný aj na kopírovanie röntgenových s CT snímok a lieky v hodnote 200.000 Sk. Deťom liečeným na tomto oddelení daroval peňažné dary v hodnote 135.000 Sk a vecné dary - hračky a knižky v hodnote 13.200 Sk, peňažný dar vo výške 20.500 Sk daroval Základnej škole pri DFNsP v Bratislave v vzáujme sklalitnenia práce učiteľov s deťmi liečenými na onkologickom oddelení. Z toho vyplýva, že hodnota peňažných a vecných darov poskytnutých DOO DFNsP v Bratislave a deťom liečeným na rakovinu na tomto oddelení činila 383.700 Sk.

  Zoznam detí, ktorým fond poskytol dary:

  N. K. Vrbové, G. N. Veľký Meder, K. V. Jabloňové, P. H. Hlohovec, V. H. Hlohovec, M. J. Levice, M. H. Hlohovec, E. J. Šurany, M. K. Hradište pod Vrátnom, Zs. Š. Veľké Ludince, E. V. Selice, V. V. Farná, M. Š. Košeca, B. B. Komárno, R. H. Šahy.

  Výdavky na správu fondu boli vo výške 28.089 Sk, ktorá suma zodpovedá 6,09 % výdavkov na dosiahnutie účelu fondu. Výška výdavkov na správu bola nižšia než zákonom a štatútom povolený 15 %. Kladne možno hodnotiť tú skutočnosť, že tak ako za predchádzajúce dva roky, ani v hodnotenom období fond nevyplácal žiadne mzdové prostriedky a na prevádzku vynaložil iba najnutnejšie výdavky. Celkové výdavky súvisiace s organizovaním akcií, ktoré sledovali cieľ: získať finančné prostriedky na pomoc deťom postihnutým rakovinou a zároveň propagovať činnosť a ciele fondu a prehĺbiť prevenciu v boji proti rakovine, činili 44.540 Sk.

  Celkový majetok fondu ku dňu 31. 12. 2003 činil 193.915 Sk, ktorý pozostával z finančných prostriedkov na bežnom účte a v pokladni fondu.

  Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti možno konštatovať, že hospodárenie fondu bolo v súlade so zákonom a štatútom fondu a tretí rok činnosti fondu bol oveľa úspešnejší ako tie dva predchádzajúce.

  V Komárne, 30. 3. 2004

  JUDr. Mária Kanthová
  správca fonduslovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb