fond menu menu menu menu menu menu
Dorika

Výročná správa za rok 2002

  VÝROČNÁ SPRÁVA

  vypracovaná v zmysle § 25 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch o činnosti za rok 2002

  A) Prehľad činností fondu

  Pri vyhodnotení činnosti fondu za rok 2001 sme konštatovali, že fond úspešne zahájil svoju činnosť, organizoval viaceré podujatia s cieľom získať finančné prostriedky na pomoc deťom postihnutým rakovinou. Onkologickému oddeleniu Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave a deťom liečeným na tomto oddelení poskytol vecné a finančné dary v hodnote 134.251 Sk.

  V roku 2002 hneď na začiatku, ako a j v priebehu roka viaceré základné organizácie Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami okresu Komárno oboznámili svojich členov a spoluobčanov s činnosťou fondu s cieľom získať finančné prostriedky na pomoc deťom postihnutých onkologickými chorobami. Najaktívnejšími boli základné organizácie v Komárne, v Čalovci a v Pribete, fond ďalej podporili finančnými darmi Základná organizácia ZPCCH v Iži a ZO kardiakov. Základné organizácie ZPCCH darovali fondu celkom 16.105 Sk.

  Začiatkom marca fond zaslal všetkým základným a stredným školám okresu Komárno propagačné materiály s výzvou, aby sa žiaci, ich rodičia, pedagógovia a ostatní zamestnanci škôl zapojili do boja proti rakovine. Do preventívno-výchovnej akcie v deň narcisov sa zapojili mnohí žiaci a stovky ľudí. Najaktívnejšími boli žiaci Základnej školy na Ulici Komenského v Komárne, Gymnázia Hansa Selyeho v Komárne, Základnej školy na Drieňovej ulici v Bratislave a Základnej školy v Kameničnej. Do tejto akcie sa zapojili aj žiaci Základnej školy v Marcelovej a študenti Obchodnej akadémie a SOU v Komárne. Pri tejto akcii žiaci vyzbierali a fondu darovali 19.490 Sk.

  Fond spoločne s Centrom voľného času v Komárne v deň detí organizoval kultúrno-zábavný program pod heslom „Deti deťom”. Táto akcia bola veľmi úspešná, pretože na javisku amfiteátra dôstojníckeho pavilónu sa vystriedalo až 263 účinkujúcich – žiakov komárňanských materských, základných a stredných škôl, dokonca pozvanie prijali aj žiaci jednej základnej školy z maďarského Győru. Bolo to úžasné vidieť ako zdravé deti, ba aj deti mentálne postihnuté, akým nadšením vystupovali pred svojimi rovesníkmi, rodičmi a známymi, ktorých pozvali za tým účelom, aby výťažok z dobrovoľného vstupného, výška ktorého bola 17.050 Sk venovali deťom postihnutým rakovinou. Fond na tomto podujatí odovzdal Onkologickému oddeleniu Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave vecný dar – zdravotnícke pomôcky a technické vybavenie, ktoré kúpil po dohode s oddelením, v hodnote 100.000 Sk a deviatim deťom postihnutým rakovinou daroval plyšové hračky, knižky a peňažné dary v hodnote 68.550 Sk.

  Koncom júla v okrese Levice vo Farnej Regionálny turisticko-cyklistický klub usporiadal súťaž horskými bicyklami. Heslom súťaže „FARNÁ XC o pohár 2002“ bolo: „Športom podporujme deti trpiace rakovinou“. Po úspešnej súťaži organizátori výťažok z dobrovoľného vstupného a štartovného v sume 11.145 Sk darovali fondu.

  Začiatkom septembra riaditeľka Materskej školy na Eötvösovej ulici, Komárňanský zväz priateľov MŠ a FOND DOROTY KANTHOVEJ boli organizátormi Prvého komárňanského futbalového maratónu, ktorý sa konal pod heslom: „Športom podporujme deti postihnuté rakovinou“. O toto podujatie bol obrovský záujem, pretože futbalový maratón trval od 10. hodiny do neskorého večera. Súťažili päťčlenné družstvá, ktoré bez prestávky odohrali celkom 37 zápasov. Takto do futbalového maratónu sa zapojilo 370 hráčov, škôlkári, žiaci základných, stredných škôl a univerzít, muži i ženy z rôznych obchodných spoločností a inštitúcií. V športovej hale počet hráčov spolu s náhradníkmi prevýšil 400 futbalových nadšencov. Diváci videli až 176 gólov. Výťažok futbalového maratónu vo výške 10.850 Sk, pričom hráči zaplatili účastnícky poplatok a diváci vstupné každý po 10 Sk, bol poukázaný na konto fondu.

  Koncom septembra fond sa dozvedel o tom, že desaťročná Michaela Miklovičová z Potvoríc po amputácii nohy súrne potrebuje pomoc, fond jej daroval finančný a vecný dar v hodnote 11.000 Sk.

  V novembri v Múzeu maďarskej kultúry a Podunajska v Komárne sa konal dobročinný koncert hudobnej skupiny Borostyán. Výťažok koncertu z dobrovoľného vstupného vo výške 11.400 Sk bol poukázaný na konto fondu.

  Základná umelecká škola v Komárne a FOND DOROTY KANTHOVEJ v decembri organizovali benefičný vianočný koncert, na ktorom vystúpili žiaci i pedagógovia školy, ako aj komorný orchester COMORRA. Výťažok koncertu z dobrovoľného vstupného vo výške 25.100 Sk fond daroval Základnej škole pri Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave s cieľom skvalitnenia práce s deťmi onkologického oddelenia. Na tomto koncerte trom deťom a ďalším dvanástim na Vianoce daroval finančné a vecné dary v celkovej hodnote 81.950 Sk. Vianoce sú najkrajším sviatkom roka. Fond poskytol dary deťom liečeným na rakovinu, aby sme aspoň čiastočne prispeli k úhrade ich mnohonásobných výdavkov nevyhnut- ných na obnovenie a ochranu imunitného systému, k zníženiu a odstráneniu nežiaducich vedľajších účinkov chemoterapie a k ochrane a obnove ich zdravia.

  Vzhľadom k tomu, že v roku 2001 predajná výstava akvarelov akademického maliara Tibora Kopócsa s názvom „Zátišia na pamiatku Doroty Kanthovej“ bola úspešná, po dohode s autorom, z obrazov výstavy sme zostavili nástenný kalendár na rok 2003 s názvom „Zátišia na pamiatku Doroty Kanthovej“. Kalendár obsahuje osobitnú stranu, na ktorej v troch jazykoch v slovenskom, maďarskom a anglickom sú uvedené najdôležitejšie údaje o Fonde Doroty Kanthovej. Kalendár fond mohol využiť jednak na propagáciu vlastnej činnosti a účelu fondu, jednak ako zdroj finančných prostriedkov získaných odpredajom kalendárov. V roku 2002 fond predajom kalendárov získal 7.200 Sk. REAL-N, s. r. o. a DUNAJ PETROL TRADE, a. s., kalendáre využili nielen na pomoc deťom postihnutým rakovinou, ale aj na propagáciu vlastnej spoločnosti, od fondu kúpili po 150 ks kalendárov celkom za 60.000 Sk. (Poznámka: faktúry boli splatné v koncom decembra 2002, preto príjem z predaja týchto kalendárov bude zúčtovaný v roku 2003).

  Doterajšiu činnosť fondu morálne, finančne a inak podporili tisíce dobrosrdečných ľudí. Dôkazom toho sú spomínané úspešné podujatia.


  Fondu poskytli nezištnú pomoc

  Deti:
 • škôlkári Materskej školy na Eötvösovej ulici v Komárne >
 • žiaci Základnej školy na Ulici Komenského v Komárne
 • študenti Gymnázia Hansa Selyeho v Komárne
 • žiaci Základnej školy na Drieňovej ulici v Bratislave
 • žiaci Základnej školy v Kameničnej
 • žiaci Základnej umeleckej školy v Komárne


 • Fyzické osoby :
 • Mgr. Gejza Kantha,
 • MUDr. Eleonóra Szabóová,
 • JUDr. Róbert Pacalaj,
 • JUDr. Mária Nagyová,
 • Marta Vargová, všetci z Komárna,
 • Gabriel Őszi – CONTENT Nová Stráž,
 • Adrián Pavelka, Lazany
 • Ing. Alena Novodomská, Bratislava,
 • Leszkó Vendel – POLLY, Komárno,
 • Ján Kantha, Zemianska Olča,
 • Komjáthy Ildikó, Komárno,
 • Ing. Róbert Mészáros, Komárno,
 • Jozef Mészáros, Komárno
 • ALFYGEO – Ing. Jozef Alföldy, Komárno,
 • Ing. Igor Habara, Komárno,
 • Ing. Peter Süttő, Nové Zámky,
 • Alžbeta Vachová, Komárno,
 • Gizela Cséplőová, Komárno,
 • Július Cséplő , Komárno,
 • Marta Kertaiová, Kolárovo,
 • Ing. Vojtech Szüllő, Komárno,
 • Ladislav Koníček, Komárno,
 • Norbert Takács, Komárno,
 • Vojtech Pálinkás, Komárno,
 • Tomáš Török, Komárno ........ a ďalší.


 • Právnické osoby:
 • Zväz postihnutých civilizačnými chorobami – Základné organizácie v Komárne, v Čalovci, v Pribete,
 • AGREF, spol. s.r.o., Komárno,
 • SALVATOR, s.r.o., Komárno,
 • MsP Levice,
 • Konkurent, s.r.o., Komárno


 • Spolu organizátormi a garantmi úspešnosti podujatí fondu boli:
 • Okresný úrad v Komárne,
 • Mestský úrad v Komárne,
 • Mestské kultúrne stredisko v Komárne,
 • Centrum voľného času v Komárne,
 • Základná umelecká škola v Komárne,
 • Komárňanský zväz priateľov MŠ,
 • Múzeum maďarskej kultúry a Podunajska v Komárne,
 • Regionálny turisticko-cyklický klub vo Farnej
 • Hudobná skupina BOROSTYÁN,
 • Komorný orchester COMORRA.


 • Vecné a nepeňažné dary poskytli fondu:

  Okrem vyššie uvedených fyzických osôb, právnických osôb a inštitúcií činnosť Fondu Doroty Kanthovej podporovali nasledovné subjekty:
 • Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory v Bratislave a Helondia s. r. o. Bratislava – v Bulletine slovenskej advokácie č. 1/2002 uverejnili inzerát pod názvom „Pomôžte malým onkologickým pacientom“
 • Akademický maliar Tibor Kopócs, podnikatelia Ing. Nagy Teodor a K – print – Zoltán Keszeg pomáhali pri spracovaní podkladových materiálov pri príprave nástenného kalendára „Zátišia na pamiatku Doroty Kanthovej“.
 • COM-MÉDIA, spol. s r. o. Komárno – pravidelne uverejňuje inzeráty, pozvánky a správy o činnosti a podujatiach organizovaných fondom, a o týchto informuje aj divákov Mestskej televízie v Komárne.
 • Redakcia Mládežníckeho časopisu Levél Kedvesemnek a vydavateľ Kristián Vasi vo viacerých prípadoch poskytli pomoc fondu tým, že uverejnili výzvy, správy o činnosti a informácie o podujatiach organizovaných fondom.
 • Lekáreň – SALVATOR, spol. s r. o. Komárno a APLICO Plus – Alexander Papp poskytli pomoc pri výbere a nákupe zdravotníckych potrieb a technických pomôcok, ktoré sme darovali Onkologickému oddeleniu DFNsP v Bratislave.
 • Akademická maliarka Katarína Ševellová – Šuteková, z Bratislavy darovala fondu 10 kusov kníh pre deti: Ján Motulko: Nezábudka, ktoré sama ilustrovala.
 • Akademický maliar Tibor Kopócs z Komárna daroval fondu 10 kusov detských kníh, vtipné anglické rozprávky, ktoré sám ilustroval.
 • Erika Jurášková z Komárna ušila vesty pre futbalistov I. Komárňanského futbalového maratónu.
 • Rozvita Pužérová z Komárna upiekla tortu škôlkárom I. Komárňanského futbalového maratónu a medovníčky účastníkom benefičného vianočného koncertu.
 • REAL – N, s. r. o. Komárno poskytol hodnotné sponzorské dary pri príležitosti osláv dňa detí a pri I. Komárňanskom futbalovom maratóne, a takto účastníkom týchto akcií sme mohli rozdať sponzorské dary (šiltovky, športové vaky, perá, ceruzky). Ďalej táto spoločnosť kúpila nástenné kalendáre – „Zátišia na pamiatku Doroty Kanthovej – 2003“, ktoré využila na propagáciu vlastnej spoločnosti, nášho fondu a takto poskytla pomoc deťom postihnutým rakovinou.
 • Spoločnosť DUNAJ PETROL TRADE, a. s., Komárno poskytla sponzorský dar – futbalové lopty, ktoré sme darovali najaktívnejším účastníkom I. Komárňanského futbalového maratónu. Aj táto spoločnosť kúpila nástenné kalendáre, ktoré označila vlastným logom a využila na propagačné účely a zároveň na prehĺbenie boja proti rakovine.
 • TATRA BANKA, a. s. , pobočka Komárno poskytla fondu vecný sponzorský dar, (šiltovky, plecniaky, peňaženky), ktoré sme darovali účastníkom I. Komárňanského futbalového maratónu, aj ako vecný dar chorým deťom.
 • ACCACIA TEAM - poskytol pomoc pri propagácii I. Komárňanského futbalového maratónu a účastníkom podujatia zabezpečil nealkoholické nápoje.
 • Madách Posonium, spol, s r. o. Komárno pomáhal fondu pri propagovaní materiálov fondu.


 • Činnosť fondu okrem uvedených podporili tisíce dobrosrdečných ľudí. Dôkazom toho sú spomínané úspešné podujatia, ako aj skutočnosť, že prostredníctvom daňových úradov z celého Slovenska poukázaním 1 % z daní fyzických osôb fond získal 132.022 Sk.

  B) Ročná účtovná závierka

  Číselné údaje o výsledkoch hospodárenia za rok 2002 sú nasledovné:
 • Príjmy:
 • príjmy z majetku: úroky 2.168 Sk
 • dary a príspevky: 201.899 Sk
 • z organizovania vlastných akcií: 102.235 Sk
 • iné príjmy - 1 % daní: 132.022 Sk
 • Spolu: 438.324 Sk
 • Výdavky:
 • výdavky na prevádzkovú réžiu (služby): 16.175 Sk
 • investičný majetok, zásoby, mzdy: 0 Sk
 • ostatné výdavky: 451.292 Sk
 • Spolu: 467.467 Sk


 • z toho:
 • výdavky na správu: 16.175 Sk
 • výdavky na účel fondu: 451.292 Sk

 • Rozdiel príjmov a výdavkov spolu : - 29.143 Sk

  Stav majetku a záväzkov fondu k 31. 12. 2002:
 • Majetok fondu tvorili peniaze v pokladni: 77.866 Sk
 • Peniaze na bežnom účte: 114.996 Sk
 • Záväzky, úvery: 0 Sk
 • Pohľadávky: 60.000 Sk
 • Majetok fondu celkom: 252.862 Sk
  K tejto výročnej správe sú pripojené ako prílohy nasledovné písomnosti:
 • - Výkaz o príjmoch a výdavkov a majetku a záväzkoch k 31.12.2002 zn. NO Úč 1 - 01
 • - Prehľad o daroch poskytnutých fondu do pokladne a na bežný účet
 • - Prehľad o daroch poskytnutých fondu právnickými osobami
 • - Prehľad o príjmoch získaných z úrokov
 • - Prehľad o výdavkoch na správu fondu
 • - Prehľad o výdavkoch súvisiacich s organizovaním akcií na dosiahnutie účelu fondu
 • - Prehľad o poskytnutých finančných daroch
 • - Prehľad o poskytnutých vecných daroch

  Pri hodnotení výsledkov hospodárenia za rok 2002 považujeme za potrebné ešte uviesť nasledovné skutočnosti:

  Kladne hodnotíme skutočnosť, že fyzické osoby darovali fondu finančné prostriedky v celkovej výške 164.220 Sk a právnické osoby vo výške 28.655 Sk, teda celková výška darov a príspevkov spolu s anonymnými darcami je 201.899 Sk. Dary od anonymných darcov vykazujeme vo výške 9.024 Sk, lebo na výpisoch z bežného účtu vo VÚB v siedmych prípadoch bolo uvedené iba toľko, že ide „vklad v hotovosti”, v jednom prípade išlo o prevod z účtu vo VÚB a v jednom prípade anonymný darca v dopise zaslal 100 Sk.

  Problém súvisiaci s uvádzaním údajov potrebných k identifikácii darcov nebol doriešený ani v roku 2002, preto za účelom zjednania nápravy tieto nedostatky opätovne sme prerokovali so zodpovednými vedúcimi VÚB a.s., pobočka Komárno. Dodatočne iba vo dvoch prípadoch nám boli oznámené údaje potrebné k identifikácii darcov a banka nám nepreukázala, že vkladateľ požiadal o anonymitu. Vzhľadom k tomu, že náš fond s darcami udržiava bližší kontakt, doručuje im darovacie zmluvy, ďakovné listy a informuje ich o činnosti fondu, so službami VÚB neboli sme spokojní, preto otvorili sme účet aj v TATRA BANKE, a. s. , pobočka Komárno, číslo účtu: 2628846182/1100.

  Príjmy z vlastných akcií organizovaných na dosiahnutie účelu fondu sme získali finančné prostriedky vo výške 102.235 Sk a poukázaním 1 % dane z príjmov fyzických osôb fond získal 132.022 Sk a fond získal úroky vo výške 2.168 Sk.

  Pri vyhodnotení výsledkov hospodárenia za rok 2002 sme zistili, že z celkových darov a príspevkov vo výške 201.899 Sk fondu až 47,67 % darov boli poskytnuté v dobe od 15. 12. do 31.12. 2002, ktorá skutočnosť výrazne ovplyvnila výšku výdavkov na dosiahnutie účelu fondu a výšku zostatku finančných prostriedkov v pokladni.

  Výdavky na dosiahnutie účelu fondu v celkovej výške 451.292 Sk boli nasledovné:

  Fond vecné dary – zdravotnícke pomôcky a technické vybavenie v hodnote 100.000 Sk daroval Onkologickému oddeleniu DFNsP v Bratislave a deťom liečeným na tomto oddelení daroval peňažné dary v hodnote 140.000 Sk a vecné dary - hračky a knižky v hodnoted 21.500 Sk a v záujme skvalitnenia práce učiteľov s deťmi liečenými na leukémiu alebo nádorové ochorenia, fond daroval 25.100 Sk.

  Zoznam detí, ktorým fond poskytol dary:

  Barak Barbara a Monika Rybanská z Komárna, Zsolt Šurányi, Veľké Ludince, Eva Jánošíková, Šurany, Miroslav Javro, Levice, Veronika Várföldiová, Farná, Jana Kobidová, Topoľčany, Mário Hromada, Hlohovec, Marcel Kňazovič, Hradište pod Vrátnom, Ruth Znancová, Červený Kláštor, Nikolka Brusnická, Centrum sociálnej pomoci Bojnice, Michaela Miklovičová, Potvorice, Michaela Mikulášová, Bratislava, Vicsápi Edit, Selice, Sylvia Poláková, Bratislava, Adrián Pavelka, Lazany, Kristína Melíšková, Bratislava.

  Výdavky na správu fondu boli vo výške 16.175 Sk, ktorá suma zodpovedá 3,46 % výdavkov na dosiahnutie účelu fondu. Výška výdavkov na správu bola oveľa nižšia, než zákonom a štatútom povolený 15 %. Kladne možno hodnotiť tú skutočnosť, že tak ako v minulom roku, ani v hodnotenom období fond nevyplácal žiadne mzdové prostriedky a na prevádzku vynaložil iba najnutnejšie výdavky. Celkové výdavky súvisiace s organizovaním akcií na dosiahnutie účelu fondu činili 159.124,40 Sk.

  Celkový majetok fondu ku dňu 31. 12. 2002 činil 252.862 Sk, ktorý pozostával z finančných prostriedkov na bežnom účte, v pokladni fondu a z pohľadávky za kalendáre.

  Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti možno konštatovať, že hospodárenie fondu bolo v súlade so zákonom a štatútom fondu a druhý rok činnosti fondu bol oveľa úspešnejší ako ten predchádzajúci.

  V Komárne, 30. 3. 2003

  JUDr. Mária Kanthová
  správca fondu
slovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb