fond menu menu menu menu menu menu
Dorika
virag

Deň narcisov 2009  LIGA PROTI RAKOVINE dňa 17. apríla 2009 už trinásty rok organizovala celoslovenskú akciu zameranú na boj proti rakovine Deň narcisov.
  FOND DOROTY KANTHOVEJ, n. f., týmto vyslovuje úprimné poďakovanie škôlkárom, žiakom základných a stredných škôl, ich pedagógom, rodičom a všetkým tým, ktorí pomáhali pri organizovaní, ako aj tým, ktorí sa dňa 17. apríla 2009 zapojili do dobročinnej akcie „Deň narcisov”. V Komárne a v okolitých mestách a dedinách na mnohých miestach sme sa stretli so študentmi a inými dobrovoľníkmi Ligy proti rakovine, ktorí rozdávali narcisy. Nimi vyzbierané finančné príspevky poukázali na účet Ligy proti rakovine, ktorá ich použije na zlepšenie životných podmienok občanov postihnutých rakovinou, na podporu vedeckovýskumných prác a na rozšírenie preventívno-výchovnej činnosti v boji proti rakovine.
  Aj Fond Doroty Kanthovej oslovil študentov 10-ich základných a stredných škôl komárňanského regiónu, ktorí v tento deň už ôsmy raz darovali narcisy a uskutočnili zbierku na pomoc deťom postihnutým rakovinou. Kvetinárstvo Tímea Florist Salón nám darovalo kytičky umelých kvetov. Pred veľkonočnými sviatkami žiaci a ich pomocníci sa pustili do práce. Do prípravných prác sa zapojilo asi 80 žiakov, ktorí v päť – šesťčlenných skupinách ku každému narcisu pripevnili zatváraciu sponku. Niektoré skupiny pripravili aj niekoľko sto kusov, a takto do košíkov putovalo viac ako 4 000 narcisov. Na nástenkách sa objavila výzva: „Spoločne proti rakovine“. Pedagógovia požiadali žiakov, ich rodičov, aby sa zapojili do tejto dobročinnej akcie, na viacerých základných školách na propagáciu tejto výzvy využili aj školský rozhlas. Dňa 17. apríla dobrovoľníci vyzbrojení logom Fondu Doroty Kanthovej, rozdávali žlté narcisy, najmä svojim pedagógom, spolužiakom, žiaci vyšších ročníkov na uliciach miest a obcí. Upriamili pozornosť na to, že počet postihnutých rakovinou a najmä v našom regióne aj počet detí postihnutých rakovinou z roka na rok rastie, a narcisy im dávajú nádej, že sa uzdravia a zároveň zbierali dobrovoľné finančné príspevky. Sme toho názoru, že aj na základe našej výzvy sa zvýšil počet tých, ktorí vyjadrili solidaritu s rakovinou postihnutými a boli radi, že mohli pomôcť chorým deťom.

  Týmto vyslovujeme poďakovanie žiakom nasledovných škôl:
  Gymnázium Ľ. J. Šuleka v Komárne, Základná škola a Materská škola Sámuela Gáspára s VJM v Čičove, ZŠ s VJM Ulica práce v Komárne, ZŠ Ulica rozmarínová, ZŠ Ulica Komenského, ZŠ s VJM Ulica Eötvösa, ZŠ Móra Jókaiho s VJM v Komárne, ZŠ v Zemianskej Olči a ZŠ s VJM v Zemianskej Olči. K žiakom v tomto roku sa po prvýkrát pridali aj dôchodcovia z Klubu dôchodcov v Kameničnej.

  Žiaci týchto škôl rozdali vyše 4 000 narcisov a vyzbierali celkom 2.406,50 EUR (72.498 Sk). V predchádzajúcich rokoch výťažok bol nasledovný: 2002 – 19.490 Sk, 2003 – 40.000 Sk, 2004 – 47.300 Sk, 2005 – 62.550 Sk, 2006 – 66.110 Sk, 2007 - 65.020 Sk, 2008 – 68.020 Sk. Počet darovaných narcisov a výška vyzbieraného príspevku hovoria sami osebe.

  Ďakujeme!  << späť k podujatiam
  << späť k aktualitámslovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb