fond menu menu menu menu menu menu
Dorika
virag

Podujatia v roku 2006

  V súčinnosti s Hokejovým klubom Hurricanes Komárno organizoval benefičnú akciu: ”Hokejom pre deti”. Hokejisti z Komárna, ktorí pod vedením Tibora Horjána hrajú hokej výlučne ako amatéri, sa stretli s osobnosťami športu s družstvom VIP Bratislava. Družstvo hostí viedol Jozef Lohyňa, posilnili ho aj známi športovci z Komárna (Michal a Richard Riszdorferovci, Juraj Tarr, Zoltán Szabó). Bol to skvelý zápas plný napätia. Výsledok bol 1 : 10, avšak na tomto zápase domáci hráči (Nagy Balázs, Bernáth starší i mladší, Trávniček, Illáš, Goron, Greisinger starší i mladší, Pavlovčík, Kyselica, Kudlík, Močáry, Gonda, Imely, Ferenczi, Miškovič) nezostali porazení, pretože skutočným víťazom sa stali choré deti, v prospech ktorých sa vyzbieralo 11.200 Sk. Prítomným divákom športovci pripravili príjemný zážitok a počas prestávok medzi jednotlivými tretinami si zasúťažili deti, ktorú vyhral Attila Pipper zo ZŠ z Ulice mieru Komárno.

  V súčinnosti so základnými organizáciami Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami marci opätovne sme organizovali verejnú zbierku členov, výťažok ktorej bol 8.060 Sk.

  V apríli v súčinnosti s Ligou proti rakovine na „Deň narcicov” žiaci základných a stredných škôl z kytičiek umelých narcisov, ktoré nám darovalo Kvetinárstvo Florist Tímea, pripravili 5 000 narcisov, ku každému kvetu pripevnili otváracie sponky, ktoré darovali svojim pedagógom, spolužiakom, žiaci vyšších ročníkov na uliciach miest a obcí. Upriamili pozornosť na to, že počet postihnutých rakovinou z roka na rok rastie, a narcisy im dávajú nádej, že sa uzdravia. Výťažok verejnej zbierky bol: 66.110 Sk. Najaktívnejšími boli žiaci Gymnázia Hansa Selyeho, J. Ľ. Šuleka, žiaci ZŠ a MŠ v Číčove, ZŠ v Zemianskej Olči, ZŠ Ulica Eötvösa, Ulica práce, Ulica Komenského v Komárne a ďalší.

  V júni v súčinnosti s Centrom voľného času a Mestským kultúrnym strediskom v Komárne už piatykrát sme organizovali kultúrno- spoločenské podujatie „Deti deťom”. V programe vystúpilo 220 žiakov materských, základných stredných škôl okresu. Program zahájili mažoretky zo ZŠ Ulica Eötvösa, po nich vystúpili škôlkári MŠ Ulica Eötvösa č. 48, deti zo Združenia mentálne postihnutej mládeže si zatancovali grécky tanec, nechýbali tanečné vystúpenia – moderné tance (Gymnázium Ľ.J. Šuleka, ZŠ Ulica Eötvösa, ZŠ Ulica mieru, ZŠ Ulica práce), ani ľudové tance (ZŠ Hurbanovo – Rosnička), ďalší spevom obohatili program (ZŠ Ulica Komenského, Gymnázium H. Selyeho). Žiaci ZŠ Dulovce si zaslúžili potlesk za gymnastické vystúpenie a hostia z Farnej – skupina Malý Nádas za detské hry a ľudové tance.

  Vyvrcholením programu bolo odovzdanie peňažného daru vo výške 20.000 Sk riaditeľke ZŠ pri DFNsP a DNsP v Bratislave na realizáciu projetku: „Fond Doroty Kanthovej pomáha pri rozvíjaní arteterapie na detskej onkológii”. Nadácia pre deti Slovenska schválila tento projekt a príspevok na jeho realizáciu vo výške 80.000 Sk. Takto získané finančné prostriedky mohli využívať učiteľky materskej a základnej školy v nemocnici na detskej onkológii v každodennej práci s deťmi liečenými na rakovinu. Deti podľa projektu mali možnosť oboznámiť sa s metódami arteterapie, malovať hodvábne šatky, šály, obrazy, malovať na sklo (window art), na textil, vyskúšať prácu s hlinou, vyrobiť šperky (náramky, retiazky), sviečky a rôzne iné ozdobné a darčekové predmety. Na záver programu – osláv dňa detí, deti a prítomní diváci spoločne zaspievali dve piesne a ako prejav solidarity s deťmi celého sveta a spoločného boja proti rakovine, deti vypustili 300 farebných balónov. Z dobrovoľného vstupného sa vyzbieralo 10.500 Sk.

  V júni v súčinnosti s Nadáciou Miroslava Šatana a neziskovou organizáciou NEO, ktorej zakladateľom bol Stano Radič, už tretíkrát sme organizovali „Charitatívny futbalový zápas osobností”, ktorý sa uskutočnil na štadióne Vion v Zlatých Moravciach. Proti sebe nastúpili mužstvá Miroslava Šatana a veľvyslancov akreditovaných na Slovensku. Záštitu nad podujatím prevzala Iveta Radičová, ministerka práce a sociálnych vecí a rodiny, ktorá urobila výkop spolu so Serafínou Ostrihoňovou, primátorkou mesta Zlaté Moravce. Diváci (asi 600 osôb) mali obrovskú radosť, lebo videli skvelý zápas. Na ihrisku najväčší úspech mali Miro Šatan, Peter Bondra a Ibi Maiga. V Šatanovom družstve hrali aj hráči z Komárna – známi športovci Attila Szabó, Zoltán Szabó a Pulyka. Diváci videli viac gólov ako na majstrovstvách sveta vo futbale, padlo až neuveriteľných 16 gólov. Výsledok zápasu bol 8 : 8 . Organizátori Nadácia Miroslava Šatana, Fond Doroty Kanthovej a nezisková organizácia NEO ako organizátor Projektu pre náhradné rodiny „Všetci sú doma” odovzdali deťom postihnutým rôznymi chorobami finančné a vecné dary v hodnote 220.000 Sk, z toho Fond Doroty Kanthovej vo výške 100.000 Sk. Najmä deti, spomedzi ktorých nechýbali ani deti liečené na detskej onkológii, aj dospelí mali obrovskú radosť zo zápasu, z autogramiády, ako aj z hodnotných cien z tomboly. Z dobrovoľného vstupného fond získal 7.500 Sk.

  Začiatkom decembra pod zápod záštitou Mestskéhu úradu vo Veľkom Mederi rodičia nebohého Gergelya Nagya, ktorý 4 a pol roka bojoval s rakovinou, organizovali Benefičný večierok. V programe vystúpil Detský spevácky zbor ZŠ Béla Bartóka, Juraj Derzsi si zaspieval operetné melódie, Martin Malachovský operné árie, ďalej vystúppili žiaci komorného orchestra ZUŠ vo Veľkom Mederi. Fond Doroty Kanthovej zabezpečil, aby v programe Tibor Bertók, žiak ZUŠ Komárno zahral na husliach skladby od Paganiniho a Zsófia Boros (absolventka Viedenskej hudobnej akadémie) a jej žiačka zahrali krásne skladby na gitare. Občania Veľkého Mederu a okolitých obcí si vyzbierali 300.000 Sk. Vyvrcholením programu bolo odovzdanie darov: Agneša Nagyová odovzdala symbolický šek so sumou po 100.000 Sk riaditeľke Detskej onkologickej kliniky DFNsP v Bratislave, riaditeľke neziskovej organizácie Plamienok (pre činnosť detského hospicu) a JUDr. Márii Kanthovej, správkyni Fondu Doroty Kanthovej. Vzhľadom k tomu, že peňažný dar vo výške 100.000 Sk bol poukázaný na účet fondu až v roku 2007, vyhodnotenie použitia tohto finančného daru bude uvedené vo výročnej správe za rok 2007.

  Fond v súčinnosti so Základnou školou pri DFNsP a DNsP v Bratislave organizoval „Vianočnú burzu”. Vo vestibule detskej fakultnej nemocnice učiteľky a dobrovoľníci ponúkali na predaj pohľadnice, vázy, sviečky a rôzne ozdobné a darčekové predmety, ktoré vyhotovili deti hospitalizované v nemocnici. Na burze sa vyzbieralo 24.069 Sk.

  V decembri v súčinnosti so Základnou umeleckou školou a Mestským kultúrnym strediskom Komárno už piatykrát sme organizovali Benefičný vianočný večer. Diváci už vo vestibule mohli prezrieť malú výstavu z tvorby detí liečených na detskej onkológii. Mnohé maľované poháre, fľaše, tričká, ozdobné šály, náhrdelníky, pohľadnice, sviečky a iné svedčia o šikovnosti, kreatívnosti a umeleckom cítení detí a úspešnom realizovaní projektu, ktorý schválila Nadácia pre deti Slovenska: „Fond Doroty Kanthovej pomáha pri rozvíjaní areterapie na detskej onkológii”.

  V sále vládla atmosféra naplnená dobrosrdečnosťou, láskou a ochotou pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. V programe vystúpili žiaci hudobného odboru na hudobných nástrojoch (gitara, priečna flauta, husle, klavír a sláčikový orchester), žiaci tanečného odboru s tanečnými kreáciami (Vodník a rusalky, Harmónia, Klbko hadov, Vodné víly, Údery srdca), po nich nasledovali pedagógovia ZUŠ. Fond Doroty Kanthovej deťom liečeným na detskej onkológii daroval peňažné a vecné dary v hodnote 100.000 Sk a Detskej onkologickej klinike DFNsP v Bratislave vecný dar v hodnote 200.000 Sk, a to špeciálne bioptické ihly (160 ks). Riaditeľke ZŠ pri DFNsP v Bratislave sme odovzdali finančný dar – výťažok vianočnej burzy. Okrem týchto darov na tomto večierku starostka Obce Iža a Fond odovzdali rodičom Mátého Borku peňažný dar vo výške 12.700 Sk - výťažok spoločnej verejnej zbierky občanov obce Iža. Na benefičnom večierku z dobrovoľného vstupného sa vyzbieralo 23.000 Sk.

  << späť

slovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb