fond menu menu menu menu menu menu
Dorika
virag

Podujatia v roku 2003

  Na začiatku roka členovia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami okresu Komárno na svojich výročných členských schôdzach, dokonca aj na fašiangovom stretnutí členov organizovali zbierku na pomoc deťom postihnutým rakovinou a fondu darovali 12.440 Sk. Najaktívnejšími boli ZO Čalovec, Komárno a Bajč.

  Začiatkom marca Fórum informačné centrum organizoval „Burzu mimovládnych organizácií”. Cieľom podujatia bolo poskytnúť príležitosť verejnosti zoznámiť sa s mimovládnymi organizáciami z okresov Komárno, Nové Zámky, i z Maďarska. Záujemcovia na tejto burze sa mohli oboznámiť s činnosťou a cieľmi fondu. Na tejto akcii sme rozdávali propagačné materiály, i výzvy ohľadne možnosti darovania 1 % dane z príjmov fyzických osôb.

  Dňa 4. apríla v Komárne, v okolitých mestách a dedinách sme sa na mnohých miestach mali možnosť stretnúť so študentmi, ktorí rozdávali narcisy. V súčinnosti s fondom žiaci základných a stredných škôl už tretí rok darovali narcisy, upriamili pozornosť na boj proti rakovine a vyzbierali 38.000 Sk. Najaktívnejšími boli žiaci ZŠ v Zemianskej Olči, ZŠ na Ulici Komenského, ZŠ na Eötvösovej ulici a Ulici práce, Gymnázia Hansa Selyeho v Komárne, ZŠ v Kližskej Nemej a Čičove. Do tejto akcie sa zapojili aj škôlkári Materskej školy na Eötvösovej ulici v Komárne. Začiatkom apríla vyzbieraný finančný dar zaslali na účet fondu aj študenti SOU Budovateľská ulica v Komárne, ZŠ v Kameničnej, ZŠ na Ulici práce Komárno, ako aj zamestnanci ZŠ na Drieňovej ulici v Bratislave, v celkovej sume 10.002 Sk.

  Odysea mysle – program kreatívneho riešenia problémov – predstavuje najväčšiu celosvetovú súťaž detí a mládeže v tvorivom riešení úloh. Občianske združenie Slovenská asociácia Odysey mysle v súčinnosti s ďalšími v dňoch 24. – 28. apríla v Komárne organizovali Eurofestival 2003 – Odysea mysle. Spoluorganizátorom tohto festivalu bol aj náš fond. Účastníci festivalu pricestovali z Nemecka, Poľska, Maďarska, Litvy, Moldavska a Ruska. Organizátori pripravili pre nich bohatý program, v rámci ktorého sa oboznámili s činnosťou a cieľmi nášho fondu. Účastníkom sme rozdávali 500 propagačných letáčikov. Na záver festivalu sa uskutočnil Benefičný koncert na podporu zdravia detí postihnutých onkologickými chorobami, na ktorom sa vyzbieralo 4.000 Sk a 50 EUR.

  V piatok 13. júna patrilo nádvorie Dôstojníckeho pavilónu v Komárne deťom. Fond v súčinnosti s Centrom voľného času pripravili oslavy dňa detí, ktoré sa konali pod heslom „Deti deťom”. Organizátori deti privítali osviežujúcim nápojom a darčekom. Na javisku sa vystriedalo 195 účinkujúcich. Išlo o dobročinné detské popoludnie, na ktorom najväčší úspech malo vystúpenie mladých z Denného stacionára pre mentálne postihnutú mládež, gymnastické vystúpenie žiakov ZŠ v Dulovciach, moderné tance v podaní detí navštevujúcich Centrum voľného času a program folklórneho súboru Dunajíček. Na záver všetci účinkujúci, prítomné deti, ba aj diváci si spoločne zaspievali dve piesne. Zavŕšením programu bolo vypustenie 300 balónikov na znak priateľstva a spoločného boja proti rakovine. Výťažok tohto podujatia bol 6.700 Sk.

  Fond nezabudol ani na deti, ktoré pre chorobu nemohli byť prítomné na tomto detskom popoludní. Dňa 3. júna na onkologickom oddelení Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave všetkým deťom liečeným na tomto oddelení boli odovzdané darčeky – hračky v hodnote 15.000 Sk a ďalším desiatim deťom liečeným na rakovinu fond daroval vecné a peňažné dary v hodnote 53.000 Sk.

  Druhý komárňanský futbalový maratón, ktorý sa konal dňa 29. novembra 2003, trval od 10. hodiny do polnoci. Bol to futbalový kolotoč, kde sa v hre postupne vystriedalo 68 päťčlenných družstiev, ktoré odohrali 34 stretnutí na ktorých padlo 203 gólov. Do maratónu sa zapojili škôlkári, žiaci základných, stredných a vysokých škôl a po nich nasledovali dospelí. Atmosféra počas celého maratónu bola dobrá. O regulérnosti zápasov rozhodovali štyria rozhodcovia. Vďaka sponzorom fond futbalistom I. a II. kategórie (deťom do 20 rokov) venoval 35 futbalových lôpt a jednu loptu dostali aj futbalisti Nadácie Nádej z Bátorových Kosíh, ktorí síce zápas prehrali, ale získali sympatie divákov a organizátorov. Fond pri organizovaní futbalového maratónu sledoval cieľ zapojiť čo najviac ľudí do prevencie proti rakovine. Upriamil pozornosť na to, aby sme urobili niečo pre vlastné zdravie, lebo športom a zdravým spôsobom života môžeme najlepšie predchádzať rakovine a zároveň športom môžeme pomáhať deťom postihnutým rakovinou. Výťažok futbalového maratónu bol 12.250 Sk, pričom účastnícky poplatok i vstupné boli vo výške po 20 Sk.

  Dňa 15. decembra 2003 v Dôstojníckom pavilóne v Komárne sa konal II. Vianočný benefičný koncert, organizátorom ktorého boli fond a Základná umelecká škola v Komárne. Na tomto koncerte vystúpili žiaci a pedagógovia školy. Hosťom koncertu bola aj budapeštianska Zsófia Boros, známa ako virtuózka v hre na gitaru, absolventka Viedenskej hudobnej akadémie. Na tomto koncerte boli prítomné aj také deti, ktoré liečenie chemoterapiou a rádioterapiou začali spoločne s Dórikou, ktoré obdržali vecné dary. Výťažok koncertu 20.500 Sk fond priamo na koncerte daroval Základnej škole pri DFNsP v Bratislave s cieľom skvalitnenia práce učiteľov s deťmi liečenými na detskom onkologickom oddelení nemocnice. Vyvrcholením programu bolo odovzdanie vecného daru Detskému onkologickému oddeleniu DFNsP v Bratislave v hodnote 200.000 Sk. Fond požiadal lekárov, sestry a ostatný zdravotnícky personál oddelenia, aby oznámili akým vecným darom by mohol fond prispieť k prehĺbeniu a skvalitneniu liečby a zvýšeniu účinnosti liečby detí postihnutých rakovinou. Fond tomuto oddeleniu daroval dve infúzne pumpy, skener, s ktorým možno skenovať röntgenové a CT snímky, a lieky. Koncert bol na vysokej úrovni a fond opäť upriamil pozornosť na to, že zdravé deti takto môžu pomáhať chorým deťom, pedagógovia ZUŠ takto môžu pomôcť chorým deťom a svojim kolegom, ktorí učia deti v nemocnici. Zvíťazila myšlienka spoločného boja proti rakovine.

  << späť

slovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb