fond menu menu menu menu menu menu
Dorika


Tlačivá:

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnostiObchodný vestník č. 96C/2011

  Špecifikácia použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb bola dňa 19. 05. 2010 uverejnená v Obchodnom vestníku č. 96C/2011 na str. 32:

  Š001054
  Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb: FOND DOROTY KANTHOVEJ na podporu zdravia detí postihnutých onkologickými chorobami, neinvestičný fond, so sídlom: Záhradnícka 16, 945 01 Komárno, IČO: 36 096 334, zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov tieto údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2008 ním prijatého v roku 2009:

  Účel použitia podielu zaplatenej dane Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento účel (euro) Spôsob použitia podielu zaplatenej dane Iné údaje
  1. Zlepšenie zdravotnej starostlivosti – zvýšenie úrovne vybavenia nemocnice 1 410 Zepter BIOPTRON lampy s príslušenstvom – 2 ks dar pre DFNsP Detskú onkologickú kliniku v Bratislave
  2. Zlepšenie zdravotnej starostlivosti – zvýšenie úrovne vybavenia nemocnice 3 213 GERONTO ELIXIR prístroj biorezonanciálnej terapie dar pre DFNsP Detskú onkologickú kliniku
  3. Zlepšenie zdravotnej starostlivosti – zvýšenie úrovne vybavenia nemocnice 1 095 konzoly na montáž LCD televízorov a DVD prehrávačov – 18 ks dar pre DFNsP Detskú onkologickú kliniku
  4. Zlepšenie zdravotnej starostlivosti 930 Herpík – prípravok na herpes a afty dar pre DFNsP Detskú onkologickú kliniku
  5. Prehĺbenie starostlivosti o ťažko zdravotne postihnuté deti 6 900 peňažný dar 10 deťom liečeným na onkologické a iné choroby
  6. Prehĺbenie starostlivosti o ťažko zdravotne postihnuté deti 3 000 peňažný dar 10 deťom v starostlivosti detského hospicu PLAMIENOK
  7. Prehĺbenie starostlivosti o deti postihnuté onkologickými chorobami 2 650 úhrada cestovného do medzinárodného letného tábora v Hatvane (Maďarsko) zo SR v dvoch turnusoch v BÁTOR TÁBORE sa rekreovalo 36 detí
  8. Prehĺbenie starostlivosti o ťažko zdravotne postihnuté deti 2 100 vecný dar knihy, CD, DVD a iné hračky
  9. Prevencia v boji proti rakovine a informácie o činnosti FONDU DOROTY KANTHOVEJ n.f. 774 výdavky za www.dorika.sk a za vyhotovenie CD a DVD nahrávok o vlastných akciách propagácia činnosti, získanie sponzorov a darcov
  Spolu: 22 072


  << späť

slovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb