fond menu menu menu menu menu menu
Dorika


Tlačivá:

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnostiObchodný vestník č. 100A/2010

  Špecifikácia použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb bola dňa 12. 04. 2010 uverejnená v Obchodnom vestníku č. 100A/2010 na str. 209:

  Š001351
  Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb: FOND DOROTY KANTHOVEJ na podporu zdravia detí postihnutých onkologickými chorobami, neinvestičný fond, so sídlom: Záhradnícka 16, Komárno, PSČ: 945 01, IČO: 36 096 334, zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov tieto údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2007 ním prijatého v roku 2008:

  Účel použitia podielu zaplatenej dane Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento účel (euro) Spôsob použitia podielu zaplatenej dane Iné údaje
  1. Prehĺbenie starostlivosti o zdravotne postihnuté deti 8300 peňažný dar 11. ťažko zdravotne postihnutým deťom
  2. Prehĺbenie starostlivosti o zdravotne postihnuté deti 4400 peňažný príspevok na výdavky spojené s účasťou 22 detí s onkologickým ochorením v letnom tábore Medzinárodný tábor v Hatvane BÁTOR TÁBOR
  3. Prevencia v boji proti rakovine a informácie o činnosti FONDU DOROTY KANTHOVEJ n.f. 300 vecný dar (knihy, hračky, školské potreby) pre účastníkov rekreácie v BÁTOR TÁBOR-e
  4. Prehĺbenie starostlivosti o ťažko zdravotne postihnuté deti 1410 peňažné a vecné dary 6. deťom v starostlivosti detského hospicu Plamienok n.o.
  5. Prevencia v boji proti rakovine a informácie o činnosti FONDU DOROTY KANTHOVEJ n.f. 1 686 za vyhotovenie CD a DVD nahrávok o vlastných akciách fondu, výdavky za www.dorika.sk propagácia činnosti, získanie sponzorov a darcov
  Spolu: 16 096


  << späť

slovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb