fond menu menu menu menu menu menu
Dorika


Tlačivá:

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnostiObchodný vestník č. 9A/2007

  Špecifikácia použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb bola dňa 12. 1. 2007 uverejnená v Obchodnom vestníku č. 9A/2007 na str. 163:

  Š000067
  Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb: FOND DOROTY KANTHOVEJ na podporu zdravia detí postihnutých onkologickými chorobami, neinvestičný fond, so sídlom: Záhradnícka 16, 945 01 Komárno, IČO: 36 096 334, zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov tieto údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2004 ním prijatého v roku 2005:

  Účel použitia podielu zaplatenej dane Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento účel (v Sk) Spôsob použitia podielu zaplatenej dane Iné údaje
  1. Zlepšenie zdravotnej starostlivosti o deti postihnuté onkologickými chorobami, prístrojové vybavenie nemocnice 500 000 nákup prístroja: Pacientský monitor MP 20 Junior, 2 ks s príslušenstvom vecný dar pre Detskú onkologickú kliniku DFNsP v Bratislave
  2. Prehĺbenie školskej a mimoškolskej výchovy detí liečených na onkologické ochorenie 25 000 rádiomagnetofóny s CD prehrávačom a slúchadlami zn. Philips, 5 ks, magnetofónové, video, DVD kazety, hračky a knihy vecný dar na deň detí pre Detskú onkologickú kliniku DFNsP v Bratislave
  3. Prehĺbenie starostlivosti o deti liečené na onkologické ochorenie 30 000 príspevok na pobyt v tábore v Írsku peňažný dar 6 deťom liečeným na rakovinu
  4. Prehĺbenie starostlivosti o deti liečené na onkologické ochorenie 165 300 peňažné a vecné dary deťom liečeným na rakovinu dary odovzdané 13 deťom na futbalovom zápase hviezd
  5. Prevencia v boji proti rakovine a informovanosť o činnosti Fondu Doroty Kanthovej 33 177 za vyhotovenie fotodokumentácie, CD a DVD o vlastných akciách fondu propagácia činnosti, získanie sponzorov a darcov
  Spolu: 753 477


  << späť

slovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb