fond menu menu menu menu menu menu
Dorika


Tlačivá:

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnostiObchodný vestník č. 23/2004

  Špecifikácia použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb bola dňa 4. 2. 2004 uverejnená v Obchodnom vestníku č. 23/2004 na strane 64.

  Š00051
  FOND DOROTY KANTHOVEJ na podporu zdravia detí postihnutých onkologickými chorobami, neinvestičný fond, so sídlom v Komárne, Záhradnícka 16, PSČ: 945 01, IČO: 36 096 334, zverejňuje podľa § 50 ods. 14 zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb:
  Daňové úrady v roku 2002 poukázali na účet fondu 1 % podiel zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb vo výške 132 022 Sk. Celá táto suma v súlade so Štatútom fondu a § 50 ods. 5 písm. d) cit. zákona sa použila aj s ďalšími finančnými darmi na podporu zdravia detí liečených na leukémiu a iné nádorové ochorenia na detskom onkologickom oddelení Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. Na Vianoce sa desiatim deťom darovali vecné dary – knižky, plyšové hračky a peňažné dary v hodnote 81 950 Sk. V roku 2003 na deň detí sa desiatim deťom darovali vecné a peňažné dary v hodnote 53 000 Sk a do herne onkologického oddelenia sa kúpili hračky za 15 000 Sk. Peňažné dary rodičia použili na úhradu zvýšených výdavkov spojených s liečením a posilnením imunitného systému detí.
  Ďalšie podrobnosti uverejní Fond na webovej stránke www.dorika. sk.

  << späť

slovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb