fond menu menu menu menu menu menu
Dorika
virag

Podujatia v roku 2009

  31. januára 2009 už po štvrtýkrát sa uskutočnilo podujatie Hokejom pre deti na Zimnom štadióne v Komárne. Organizátormi turnaja boli 1. SC COMO a HK HURRICANES v spolupráci s Fondom Doroty Kanthovej a nadáciou SPP. Program sa začal od 9:00 a trval až do večera. Na tento medzinárodný benefičný turnaj sa prihlásilo 6 hokejových družstiev: LAKEBOYS Bratislava, HC Kojetín - ČR, Sport V.I.P. Hungary, McDonalds team Slovakia, HC Kramáre Bratislava, HK Hurricanes Komárno. V tíme LAKEBOYS hrali aj komárňanský kajakári Michal Riszdorfer, Richard Riszdorfer a Juraj Tarr spolu s Jozefom Lohyňom, ktorý je bývalým reprezentantom Slovenska v zápasení. Družstvo HC Kramáre posilnil olympíjsky víťaz v Pekingu 2008, Michal Martikán. Diváci videli atraktívny hokej s tesnými výsledkami. Víťazmi turnaja sa stal team McDonalds Slovakia. Výťažok zo vstupného bol spolu 996 EUR, k tomu ešte navyše pridali peňažné dary HC Kojetín, McDonalds Slovakia a Nadácia SPP. Fond Doroty Kanthovej dostal spolu 1950 EUR na podporu chorých detí.

  LIGA PROTI RAKOVINE dňa 17. apríla 2009 už trinásty rok organizovala celoslovenskú akciu zameranú na boj proti rakovine Deň narcisov.
  FOND DOROTY KANTHOVEJ, n. f., týmto vyslovuje úprimné poďakovanie škôlkárom, žiakom základných a stredných škôl, ich pedagógom, rodičom a všetkým tým, ktorí pomáhali pri organizovaní, ako aj tým, ktorí sa dňa 17. apríla 2009 zapojili do dobročinnej akcie „Deň narcisov”. V Komárne a v okolitých mestách a dedinách na mnohých miestach sme sa stretli so študentmi a inými dobrovoľníkmi Ligy proti rakovine, ktorí rozdávali narcisy. Nimi vyzbierané finančné príspevky poukázali na účet Ligy proti rakovine, ktorá ich použije na zlepšenie životných podmienok občanov postihnutých rakovinou, na podporu vedeckovýskumných prác a na rozšírenie preventívno-výchovnej činnosti v boji proti rakovine.
  Aj Fond Doroty Kanthovej oslovil študentov 10-ich základných a stredných škôl komárňanského regiónu, ktorí v tento deň už ôsmy raz darovali narcisy a uskutočnili zbierku na pomoc deťom postihnutým rakovinou. Kvetinárstvo Tímea Florist Salón nám darovalo kytičky umelých kvetov. Pred veľkonočnými sviatkami žiaci a ich pomocníci sa pustili do práce. Do prípravných prác sa zapojilo asi 80 žiakov, ktorí v päť – šesťčlenných skupinách ku každému narcisu pripevnili zatváraciu sponku. Niektoré skupiny pripravili aj niekoľko sto kusov, a takto do košíkov putovalo viac ako 4 000 narcisov. Na nástenkách sa objavila výzva: „Spoločne proti rakovine“. Pedagógovia požiadali žiakov, ich rodičov, aby sa zapojili do tejto dobročinnej akcie, na viacerých základných školách na propagáciu tejto výzvy využili aj školský rozhlas. Dňa 17. apríla dobrovoľníci vyzbrojení logom Fondu Doroty Kanthovej, rozdávali žlté narcisy, najmä svojim pedagógom, spolužiakom, žiaci vyšších ročníkov na uliciach miest a obcí. Upriamili pozornosť na to, že počet postihnutých rakovinou a najmä v našom regióne aj počet detí postihnutých rakovinou z roka na rok rastie, a narcisy im dávajú nádej, že sa uzdravia a zároveň zbierali dobrovoľné finančné príspevky. Sme toho názoru, že aj na základe našej výzvy sa zvýšil počet tých, ktorí vyjadrili solidaritu s rakovinou postihnutými a boli radi, že mohli pomôcť chorým deťom.

  Týmto vyslovujeme poďakovanie žiakom nasledovných škôl:
  Gymnázium Ľ. J. Šuleka v Komárne, Základná škola a Materská škola Sámuela Gáspára s VJM v Čičove, ZŠ s VJM Ulica práce v Komárne, ZŠ Ulica rozmarínová, ZŠ Ulica Komenského, ZŠ s VJM Ulica Eötvösa, ZŠ Móra Jókaiho s VJM v Komárne, ZŠ v Zemianskej Olči a ZŠ s VJM v Zemianskej Olči. K žiakom v tomto roku sa po prvýkrát pridali aj dôchodcovia z Klubu dôchodcov v Kameničnej.

  Žiaci týchto škôl rozdali vyše 4 000 narcisov a vyzbierali celkom 2.406,50 EUR (72.498 Sk). V predchádzajúcich rokoch výťažok bol nasledovný: 2002 – 19.490 Sk, 2003 – 40.000 Sk, 2004 – 47.300 Sk, 2005 – 62.550 Sk, 2006 – 66.110 Sk, 2007 - 65.020 Sk, 2008 – 68.020 Sk. Počet darovaných narcisov a výška vyzbieraného príspevku hovoria sami osebe.


  V roku 2009 sa vydal na cestu okolo sveta jeden mistický kameň, Sconestone. Vo voľnom preklade Sconestone znamená Škótsky kameň dobrých skutkov. Je to vlastne sochárske dielo ozdobené odvekými keltskými symbolmi a slúži ako vyslanec dobroty a porozumenia medzi ľuďmi. Jeden z prvých "držiteľov" kameňa bol predseda škótskej vlády, v poradí ôsmym držiteľom bola Mária Kanthová, konateľka Fondu Doroty Kanthovej.

  Tvorcom Škótskeho kameňa dobrých skutkov je kanadský sochár so škótskymi koreňmi, Warren MacLeod. Svoje dielo pomenoval podľa legendárneho škótskeho korunovacieho kameňa, aj keď historicky Sconestone mal úplne inú podobu. Podľa predstáv sochárskeho majstra Warrena MacLeoda by kameň mal širiť ľudskú dobrotu a porozumenie medzi ľuďmi na celom svete. V rámci celosvetového benefičného programu, ktorý si vysníval kanadský sochársky majster, každý vyvolený "držiteľ" kameňa môže mať dielo iba na jeden týždeň. Počas tohto týždňa sa držiteľ musí snažiť, aby vykonal čím viac dobrých skutkov a aby čím viac ľudí oboznámil s poslaním a cieľami kameňa. Ďaľšou povinnosťou držiteľa kameňa je dokumentovať udalosti, ktoré sa udejú počas tohoto týždňa.

  Mária Kanthová, ôsma držiteľka si plne uvedomila, že mohla byť držiteľkou kameňa vďaka charitatívnej práci, ktorú vykonáva už deviaty rok v prospech chorých detí. Škótsky kameň dobrých skutkov pricestoval do Komárna 31. októbra 2009 a Márii Kanthovej ho odovzdal Szalay Tamás Lajos, šiesty držiteľ kameňa, ktorý ho priniesol z Rumunska od siedmeho držiteľa kameňa, otca Böjte Csaba. Tento zázračný kameň nebol dlho v Komárne, pretože v doobedňajších hodinách sa vrátil do Maďarska do mesta Baja, aby navštívil kameňosochára Ottó Zöldkertiho, ktorý spoločne s majstrami spoločnosti MONUMENTUM Kft. zhotovil Dórikin pomník.

  Sconestone na druhý deň, v Deň všetkých svätých, opäť putoval do komárňanského cintorína, kde sme spomínali na Dóriku. Pri jej pomníku sa zastavilo mnoho ľudí, ktorí si zapálili sviečky a zároveň obdivovali a pohladili tento zázračný kameň. V pondelok, na tretí deň kameň navštívil Združenie na pomoc mentálne postihnutej mládeže v Komárne. Mária Kanthová priniesla drobné darčeky – samolepky a náramky Sconestone, ako aj fotky o účinkujúcich členoch tohto združenia zhotovené na oslavách dňa detí, ktoré organizoval Fond Doroty Kanthovej. Mladí pozorne vypočuli históriu, poslanie a doterajšiu púť kameňa, ale najväčšiu radosť mali z toho, keď kameň mohli chytiť do ruky, pohladiť ho a pocítili silu lásky. Títo mladí mentálne postihnutí si veľmi vážili, že prvá cesta kameňa po jesenných prázdninách viedla do ich združenia. Aj oni pripravili prekvapenie pre Máriu Kanthovú a Dórikinú nadáciu, ktorej odovzdali 50 €, ktoré získali predajom vlastnoručne vyrobených prác. Títo mladí ľudia veľmi sa tešili z kameňa, sami potrebujú pomoc a boli veľmi radi, že aj oni môžu pomôcť iným deťom, ktoré sú ešte vážnejšie choré. Keďže v pondelok bol deň zosnulých, vo večerných hodinách Sconestone putoval do Kostola Svätého Ondreja, kde po slávnostnej omši prítomní sa mohli oboznámiť s históriou a poslaním kameňa a záujemci mohli kameň obdivovať a pohladiť. V utorok, na štvrtý deň kameň navštívil žiakov Špeciálnej základnej školy v Komárne, na ktorej študujú zdravotne postihnuté a najmä sociálne odkázané rómske deti. Aj oni pozorne vypočuli históriu a poslanie kameňa, tešili sa, že ho mohli pohladiť a s láskou prijali náramky Sconestone. Najväčšou akciou, ktorá sa konala v MsKS, bola akcia s názvom: FOND DOROTY KANTHOVEJ a Škótsky kameň dobrých skutkov. V prvej časti prítomní žiaci materských a základných škôl mali obrovskú radosť z vystúpenia budapeštianskeho tieňového divadla ATTRACTION Blacklight divadlo. V druhej časti sa oboznámili s históriou a poslaním kameňa. Najväčšiu radosť mali z toho, že kameň putoval medzi celým obecenstvom a deti mohli pohladiť Warren MacLeodom zhotovený zázračný kameň.

  Vo štvrtok, v piaty deň Sconestone putoval do Bratislavy, kde spolu s doktormi klaunmi z nadácie Červený nos, navštívili deti v DFNsP na Detskej onkologickej klinike. Mária Kanthová deťom priniesla dve tašky plné darčekov. Pre všetky deti do herne spoločenské hry, hračky, korálky a osobitne konkrétnym 29 deťom knihy, hračky, CD, DVD a náramky Sconestone. Deti, ktorých zdravotný stav to dovolil, mohli kameň pohladiť. V piatok, v siedmy deň kameň navštívil škôlkárov v Materskej škole na Kapitánovej ulici. Aj tu dostali deti darčeky – samolepky. Je neuveriteľné, ale aj tie malé ratolesti najväčšiu radosť mali z pohladenia kameňa. Do tejto škôlky chodí aj Robko Kovács, ktorému Fond Doroty Kanthovej k výdavkom spojeným s jeho liečením v Egypte prispel sumou 3.000 €. V popoludní kameň navštívil Centrum voľného času. Tak ako obvykle aj teraz tu bolo veľa detí. Všetci obdivovali Sconestone a kameň putoval z ruky do ruky. Deti šťastne zobrali domov náramky Sconestone. Po tejto návšteve kameň sa vydal na rodinnú návštevu k Robkovi Kovácsovi do Komárna a Tomáškovi Czézingerovi do Kolárova. Tomáško, ktorému Fond Doroty Kanthovej prispel na výdavky spojené s transplantáciou kmeňových buniek v Kyjeve sumou 5 000 €, sa veľmi tešil z darčekov a pochopil, že tento zázračný kameň mu dáva silu, aby bojoval ďalej, aby sa uzdravil.

  Okrem vyššie uvedených ľudí prítomných na nami organizovaných akciách, s kameňom sme oboznámili príbuzných, známych, spolupracovníkov, ako aj mnohých doteraz neznámych ľudí.
  V nedeľu kameň odcestoval do Prahy, kde ho Mária Kanthová odovzdala Zsuzsanna László, ktorá ako osemročná bola nielen prvou darkyňou našej nadácie, ale úryvok z jej listu sa stal naším mottom: „Život je darom Božím. Je radosť pomáhať iným...“


  << späť

slovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb